К.д.п. Тома Томов: Формално проведен „курс” се превръща в продажба на сертификати, което си е престъпление


Интервю на к. д. п. Тома Томов – изпълнителен директор на „Български морски квалификационен център” ЕАД.

Въпросите зададе Валентин Димитров, Клуб ОКЕАН

Господин капитан, какво днес представлява БМКЦ?
Създаден през 1974 г. като ведомствено учебно звено на СО „Воден транспорт”, впоследствие на Параходство БМФ, след 1989 г. БМКЦ се утвърждава като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт. През последните повече от 10 години в структурата му влизат катедри „Корабни енергетични машини и механизми”, „Корабоплаване”, „Безопасност и сигурност на корабоплаването” и „Езикова подготовка” – всяка със своя учебно-материална база, отдел „Учебна дейност и човешки ресурси”, Плаваща учебна база „Петър Берон” и намиращият се наблизо противопожарен полигон. Персоналът общо е 67 души в т.ч. екипажите на „Калиакра”, „Ат. Димитров” и „П. Берон”. За разлика от аналогичните центрове в чужбина, при нас съотношението администрация плюс обслужващи спрямо щатните преподаватели е значително по-голямо, защото отпаднаха някои изискуеми курсове и съставът на катедрите намаля. Например техническата катедра се сви от 10 на двама преподаватели, езиковата от 7 – на трима. Отпадна обучението по немски език за речните кадри. Не функционират и трите ни работилници, от които се оттеглиха наемателите. Имаме картотека от над 80 извънщатни, хонорувани преподаватели – опитни капитани, главни механици, електромеханици, лекари, психолози и др., които въпреки ниското заплащане на труда им са отдадени на призванието да обучават българските моряци.

Каква международна и национална нормативна база определят дейността на центъра?
Всички курсове, които провеждаме, са разработени в съответствие с Конвенцията STCW’ 78 и всичките й изменения до последните от Манила, отговарят на моделните курсовете на IMO, Директива 106 на Европейския съюз, както и на националното морско законодателство. Те са одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, която наблюдава обучението и след успешно завършване на курса издава съответния сертификат. БМКЦ е лицензиран и от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Системата ни за управление на качество е сертифицирана още през 2001 г. и ежегодно се пресертифицира в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 от Лойд Регистър. БМКЦ е също така одобрен център за провеждане на тестовете по английски език MARLINS.

Какъв е Вашият прочит на Проекта за Наредба 6 от „пеленга” на БМКЦ?
Искрено се надявам, че на база на този проект ще се роди един полезен и работещ основен за корабоплаването нормативен документ, който да гледа комплексно и от различни страни на компетентността на морските лица. Има смисъл дискусията каква образователна степен да имат капитанът и главният механик – бакалавър или магистър. В контекста на сигурността на море и ефективността на шипинга обаче в по-широк план е възможно корабособственикът да поставя по-високи изисквания към своите екипажи от тези на администрацията, да изисква допълнителна подготовка по различни причини. Тук е мястото на БМКЦ – да отговаря и на тези потребности, паралелно с изискуемите конвенционални курсове. Трябва да споменем и курса за придобиване на ІІІ квалификационна степен, който превръща рулевите в помощник-капитани.
Проектът наистина е добър, но има детайли, които категорично трябва да се променят. В този дух са и предложенията, които сме изпратили в ИАМА. Нейният контрол трябва да е непрекъснат и безкомпромисен. Изпитните сесии, които организират регионалните ДМА Варна и Бургас, от 4 за година – по две в двата града, неусетно нараснаха до 10-ина – поправителни, извънредни и т.н. Смятаме, че изпитите трябва да се организират така, че да елиминират „хазартната” система на явяване на сесия по за един модул. Сега това е масова практика. Според нас, не е редно да съществува вариант, при който само със изискуем стаж на море като вахтен помощник-капитан или механик, т.е. без стаж като старши помощник-капитан или втори механик да се придобива степен капитан далечно плаване или главен механик неограничени мощности. По-важно е предшестващите длъжности да са заемани последователно, защото това трупа специфичен за тях опит и изгражда комплексни качества за реализация. Въобще, колкото е по-стриктна Наредба 6, в толкова по-голяма степен ще са защитени интересите на бизнеса като цяло.

Каква е през последните години динамиката на курсовете, които центърът провежда?
В съответствие с нормативната база и изискванията на корабопритежателите БМКЦ има разработени учебни планове и програми, както и капацитет да провежда една „палитра” от около 70 курса с различна продължителност и насоченост. Те могат да бъдат разделени като квалификационни, специални и допълнителни и разпределени в основни групи като дългосрочни подготвителни курсове за повишаване на морската правоспособност, задължителни периодични курсове в съответствие с изискванията на Конвенцията STCW 78 и всичките й следващи изменения, курсове за повишаване на уменията по товарни операции, товарни операции на симулатор за течни товари, симулаторни курсове на навигационен тренажор клас „А” Kongsberg „Polaris”, симулатор „Машинно отделение”, Kongsberg „Neptun”, GMDSS симулатор и др. Динамиката се състои в отпадане на някои изискуеми досега конвенционални курсове, както и в организирането на нови в съответствие с актуалните изисквания от промените на STCW 2010 в Манила. Освен това провеждаме различни специални допълнителни курсове по желание на корабособственици насочени за придобиване на специални умения предвид типа кораби, спецификата на работа, изисквания на компанията или администрацията и пр. През тази седмица например едновременно текат над 10 различни курса.
През миналата година интегрирахме тренажорите „мостик” и „машина” и разработихме курс по управление на виртуален кораб, който бе високо оценен и предизвика интереса на клиентите ни. Между „мостика” и „машината” в реално време тече информация, задават се казуси и ситуации, които изискват едновременна и взаимно обусловена реакция и от двата екипа, попълнени по корабния щат. Обучението на този виртуален кораб има изключително практическа насоченост за придобиване на умения по екипна работа и сигурност на корабоплаването. Благодарение на огромните възможности на симулаторите и отличната подготовка на преподаватели и инструктори се постига висока степен, над 90% на симулация. Курсистите са изправени пред ситуации много близки до реалните условия и със много висока възприемчивост.

Каква е инвестиционната политика на БМКЦ?
Един от нашите проблеми е свързан със състоянието на ПУБ „П. Берон”. Ветеранът ще става все по-малко ефективен и все по-опасен. Изходът е скрап. Преди това обаче трябва да се създадат условия за провеждане на дейностите, които той сега осигурява. Имаме идея на нашия терен на канала да направим два кея, където да спускаме вече закупените две спасителни лодки, бързата лодка, спасителния плот и др. Необходима ни е и някаква брегова база – лека конструкция за няколко учебни зали, служебни и сервизни помещения. Трябва ни и подходящ басейн, дълбок поне 4,5 м. Имаме средства, но ни забавят формалностите по издаване на разрешенията за строеж. Вече около две години работим по тази приоритетна идея, но по тази причина не сме стигнали до етап за фактическо проектиране и строеж.
Основен ремонт на главната ни сграда не е правен от въвеждането й в експлоатация. В интерес на енергийната ефективност направихме съществени реформи и ефектът е налице. Отделяме средства за текущи и профилактични задачи. Сериозно перо е годишната такса по договора за сервизно обслужване на тренажорите – това е задължително условие, за да отговаря тренажорът на изискванията на Конвенцията и, надяваме се, на новия вариант на Наредба 6. Това ще приравни изискванията на ИАМА с тези на европейските администрации и ще сложи допълнително ред в квалификационната дейност у нас. Понастоящем в България няма друг тренажор, отговарящ на тези условия, и проверяващите от ЕС се водят само при нас по обясними причини. И там проявяваме гъвкавост. Софтуерът на тренажора ни разполага с дигитални модели на 22 порта. На последния сервиз заменихме два от по-неизползваните. Сега имаме възможността да „плаваме” през Босфора и Дарданелите и това обучение заинтересува много клиенти.

На колко кораба днес центърът е собственик и каква е тяхната съдба?
БМКЦ е собственик на 4 кораба – двата ферибота, „Калиакра” и „Ат. Димитров”. Фериботите са отдадени под наем на Параходство БМФ на беърбоут-чартър. Компанията си осигурява екипажи, гориво, товари, опериране. Предоставили сме „голи” кораби, срещу което получаваме месечен наем, т. е. генерираме печалба. „Представителният” кораб „Ат. Димитров” е абсолютно губещ. Държавният му статус е твърде обременяващ, а същевременно не е интересен през летата за туроператорите, не може да се впише в атракционните флотове. През 2010 г. класовият му ремонт погълна средства. През 2011 г. приходите на кораба се равняват на 30% от разходите му. От май 2010 г. съм предложил на МТИТС корабът да бъде обявен за продажба, но отговор няма.
Сериозен проблем е поддръжката на „Калиакра”, а й предстои и ремонт. Много народ се подрежда да изпраща и посреща красавицата, но предстоящото й плаване и участие в регата в Западна Европа за около 115 дни струва над 300 000 долара, които трябва да се осигурят. Съпоставка на приходната и разходната част на бюджета за конкретното плаване очевидно ще формират решението на Съвета на директорите за участие на ветрохода в него. Не е изключено той да тръгне с известни планирани загуби, които да бъдат покрити от БМКЦ. Ясно е, че основната мисия на баркентината не е търговска, затова тя трябва да има подкрепа от морската общност. За първи път сега обявявам намерението ни да опитаме ваучерна система за осигуряване стажа на българските младежи. Плаване от 115 дни, умножени по 20 стажанти се равнява на 2 300 ваучера със стойност един човекоден на борда. В условията на криза е трудно една-две фирми да осигуряват всички стажанти. Надявам се по-малко на брой ваучери (дори само по един) да бъдат закупени от по-широк кръг фирми, институции, а защо не и от физически лица. Може да се окаже, че плаването на един стажант се покрива от ваучерите на няколко техни „купувачи”. Естествено, че „Калиакра” не може да отплава с 5 стажанти. Разчитаме също така на името и авторитета на баркентината ни по света, на интереса на наши и чужди практиканти, извън курсанти и студенти от морските ни учебни заведения.

Как преценявате финансовото състояние на БМКЦ?
На 1 януари 2011 г. бе критичният момент за дружеството, което имаше в банковата си сметка няколко хиляди лева. Дотогава бяхме изплатили заварен кредит, дългове на фериботите, забавените плащания на екипажа за участието на „Калиакра” в трите регати за 2010 г. В момента в сметките ни са няколко стотин пъти повече средства. Нямаме задължения към екипажите и към никакви външни партньори и банки. Най-сериозен относителен приход дават курсовете. Фериботите печелят, но сами за себе си са скъпи кораби. Около „Калиакра” нещата са сложни, „Ат. Димитров” губи тотално. Големи амортизации и данъци имат двете ни основни сгради. Въпреки всичко, през последната година и половина графиката на финансовото състояние е постоянно растяща, без никакъв спад.

Как оценявате мястото на БМКЦ в „координатната система” на другите висши и средни морски учебни заведения?
Две висши и три средни учебни заведения се занимават с морско образование. БМКЦ за разлика от всички тях единствен е търговско дружество и единствен се занимава само с квалификационна дейност. През годините обаче тя се услади на дълъг списък държавни учебни заведения, частни фирми и дори на еднолични търговци, сертифицирани от НАПОО. Нито законова, нито пазарна логика диктуват нереалното ценообразуване на „конкуренцията”. Естествено е цените на нашите курсове да са по-високи от цените на аналогични курсове, провеждани от институции, в които бюджет, щат, основни средства, учебно-материална база и текущи разходи са ангажимент на държавата. Отливът на обучаеми от БМКЦ е по посока на евтините курсове. Тяхното качество е другата страна на медала. Защото един формално проведен „курс” от петък след обяд до понеделник се превръща в продажба на сертификати, което си е престъпление както към подготовката на обучаемите, така и към изискванията на държавата. Да оставим това, че отнема очакваният от нас контингент. Ние държим на качеството на провежданите от нас курсове и дадохме пример как то онлайн във всеки един момент може да бъде контролирано по Интернет от ИАМА и всички заинтересовани институции. Закупихме мобилна видеосистема, монтирахме две камери експериментално в една учебна зала и доказахме, че контрол на цялостния учебен процес е възможен, без проверки, командировки и други условности и съмнителни обстоятелства, от компютъра в моя кабинет до този на директора на ИАМА. Ако този опит се възприеме, готови сме да поставим под видеонаблюдение всичките си учебни зали, тренажори и полигони. Всичко, което правим, е подчинено на девиза на БМКЦ: „Знаещи моряци – безопасно корабоплаване”.

Едва ли някой по-добре от Вас знае каква е вероятността следваща регата на учебните ветроходни кораби да се проведе с българско домакинство?
Сигурно е, че през 2014 г. STI ще организира регата в Черно море. Очаква се крупен руски спонсор да потвърди подкрепата си за Новоросийск и Сочи като портове по маршрута. Констанца вече е потвърдила своето домакинство. Няма подходящо турско черноморско пристанище, което да побере толкова много кораби. Истанбул предлага домакинство, но предишният опит изисква да не се включва проливна зона в регата, тъй като това носи значителни трудности. Община Варна по принцип е потвърдила готовността да домакинства един етап от регатата. Остава тя да подпише официален договор с STI, както и да се внесат определени средства. Мисля, че вероятността това да не се случи е нищожна. По-важно сега е да се развие опитът от нашето домакинство през 2010 г., да оправдаем доверието, че тогава капитаните на кораби категорично и единодушно определиха Варна като най-гостоприемно и организирано пристанище. Наред с огромния социален ефект морският празник през 2014 г. трябва да донесе на нашия град и икономически ползи, както се случва във всички домакинстващи пристанища по света.

*Заглавие: Maritime.bg

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военнослужещи почистиха и боядисаха експонати на Военноморския музей

Военнослужещи от Инженерно-сапьорна рота, в.ф. 34410 и Хидрографска служба, в.ф. 26870 към Военноморските сили участваха във възстановяване на експонати във Военноморския музей.

Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2023” 

Завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2023”. To се проведе за трета поредна година и е резултат от

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС