Обсъждат промени в задължителните правила за пристанищата на Дунав

Морска администрация обяви за обществено обсъждане до 20 април проект на Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав.

Задължителните правила осигуряват свободна практика, спазването правилата за радиообмен, спазване указанията на бреговите центровете за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата.

Те определят използване на маневрените кораби в районите на пристанищата, използване на котвените стоянки, товаренето и разтоварването, маркиране и деклариране на опасни и специални товари, както и осигуряват предпазването на водите на река Дунав от замърсяване от кораби, вклютилено противопожарна безопасност.

Към правилата се обособява и нов раздел за снабдяването на корабите с гориво и смазочни материали, свързан с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

В представения за обществено обсъждане проект са включени определения на понятията: „акватория на пристанище” , „органи за речен надзор”, „система за електронен документооборот на речния транспорт” и „местен снабдител на корабно гориво”.

Контрол по спазването на правилата е предвидено да осъществяват директорът на дирекция „Речен надзор – Лом“ и директорът на дирекция „Речен надзор – Русе“ за съответните отговорни райони.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини