Водата и въздухът в Бургаския залив са в допустимите стойности

Пристанище Бургас / Снимка: Мaritime.bg

Състоянието на замерваните параметри на въздуха и водата в Бургаския залив са в допустимите стойности, показват първите контролни замервания, направени от монтираната по проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” ECOPORT 8 автоматична система за екологичен мониторинг в пристанище Бургас. Малкото отчетени отклонения не се дължат на експлоатационната дейност на пристанището.

Мониторинговата система бе пусната в експлоатация официално днес, 15 март, след като екип от италиански експерти, съвместно с български специалисти, приключи монтажа на цялото оборудване. В три мониторингови точки са поставени сонди за вземане на проби от морската вода. Монтирани са измервателни станции, снабдени със собствено захранване, които по електронен път изпращат данни за контролните проби в базата данни на системата. Информацията е достъпна чрез интернет сайт. Преди да бъдат публикувани, суровите данни се валидизират от специалист.

За състоянието на водата в акваторията на пристанище Бургас без прекъсване следи многопараметричната сонда със сензори за pH, температура, мътност, хлорофил, синьо-зелени водорасли, нефтопродукти и др. Друга 3D сонда регистрира скоростта и посоката на течението.

Точките, в които се извършват замерванията в акваторията, обхващат зоните на интензивен корабен трафик и товаро-разтоварни операции, с цел да бъде отчетено влиянието на пристанищната дейност  върху състоянието на средата.
Чрез многокомпонентен монитор за отчитане на температура, влажност и налягане, както и скорост и посока на вятъра, мониторинговата система следи и качеството на въздуха в района.

Монтирането и пускането в експлоатация на автоматичната системата за екологичен мониторинг на въздуха и водата в пристанище Бургас е основна стъпка в изпълнението на проект ECOPORT 8. Предстои да се извършва наблюдение на влиянието, което пристанищната дейност оказва върху околната среда.

Maritime.bg – България

Вижте още