ДМА – Русе подготвя изграждането на Информационно-образователен център по проекта HINT


На 14 Март 2012 г. в Русе се проведе национална среща за представяне на някои от резултатите по международния проект “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI). Срещата беше организирана от ИАМА. На нея присъстваха представители на учебни заведения, в които се подготвят кадри за плаване на море и по големи вътрешни водни пътища, в частност Дунавския коридор. Срещата беше ръководена от кап. Георги Иванов – директор на Дирекция „Морска администрация“ – Русе. Приветствено слово произнесе г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на Русенска област.

Кап. Иванов разясни пред Maritime.bg, че проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” и има няколко основни цели. Сред тях е изграждането на мрежа за сътрудничество между различните организации, свързани с образованието и обучението по  вътрешния воден транспорт с цел да се улесни тяхното бъдещо сътрудничество. Да се проектира и оптимизира електронното обучение по навигация за вътрешните водни пътища, като се преодолеят различията в отделните региони на Югоизточна Европа. Да се насочи общественото внимание върху  важната роля на новите (иновативни) методи за обучение в областта на навигацията по вътрешните водни пътища, свързани със специфични занимания за младите и да се постави началото на създаване на  информационни и обучителни центрове по вътрешни водни пътища.

Проектът е за срок от 36 месеца. Стойността му е 2 167 820 евро и е насочен предимно към подготовка на кадри и създаване на мрежа от връзки между различни организации за съвместна работа по вътрешните водни пътища и река Дунав.  Вече е създаден Национален план за действие за образование и обучение в областта на вътрешния воден транспорт в България.   Партньори по NELI са: Румънския морски тренировъчен център CERONAV, Университета в Крайова, Инженерно – технологичен факултет, Румънската речна администрация – RNA, австрийската Austria via donau, Ennshafen OÖ GmbH – EHOO, Университета за приложни науки – Горна Австрия, Унгарския университет за технологии и икономика (Будапеща), Националната асоциация за информационни връзки – RSOE, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – България, Техническия университет в Кошице (Словакия) – TUKE, Университетът в Жилина (Транспортен факултет) – KVD, сръбското училище за корабостроене – SBBH, Хърватски факултет за транспорт и пътни изследвания – FPZ, Inland Navigation Development Centre Ltd. – CRUP, Одеска национална морска академия – ONMA. Vasile Pipirigeanu от Румъния е ръководител на проекта.
[oqeygallery id=21]
На срещата бяха направени и други презентации. Мариян Маринов от ДМА-Русе представи платформа за електронно обучение в областта на ВВТ – “IneS Danube”. Дейностите по работен пакет 4 са насочени към утвърждаване на съвременните информационни технологии като средство за запознаване на младите хора с възможностите, които предоставят префесиите от речната индустрия, т.н. професионално ориентиране. Първоначално ще бъде приложено електронното обучение като съвременен метод, свързани с навигацията  по вътрешните водни пътища.  Първоначално подготовката ще се отнася за плаване на по-малки съдове в по-близки райони.  Основните теми са свързани с обмяна на методи и практики в обучението от типа „eLearning” в областта на вътрешния воден транспорт, с анализиране на резултатите от работата на  новооткритите в рамките на проекта информационни и тренировъчни центрове InfoDanube и с обсъждане на стратегия за създаване на информационни и тренировъчни центрове за популяризиране на професиите в сферата на вътрешния воден транспорт в целия Дунавски коридор. Програмното осигуряване ще бъде инсталирано на сървър в бъдещия информационно-образователен център и ще бъде отворено за контролирано надграждане. Темата предизвика редица въпроси от страна на представителите на организации, които провеждат такива курсове, но по класическия начин. Беше изразено опасение, че така те може да останат без обучаеми. Засега няма натрупан опит, но всъщност практиката би трябвало да покаже кой от методите е по-конкурентно способен.

Пламен Иванов от ДМА – Русе представи електронната система за изпитване и оценяване на ИАМА. Предвижда се системата да бъде приложена за по-ниските правоспособности, които не изискват устно изпитване и събеседване. Засега са разработени около 200 въпроса. Един тест ще съдържа 60 въпроса и ще има контрола за време 60 минути. За да бъде издържан изпита, грешните отговори не трябва да надвишават 15%. Отговорите ще имат претеглени стойности за по-обективна оценка. Всички изпитни въпроси ще бъдат показани на електронната страница на ИА «Морска администрация». Възникнаха въпроси относно подхода за съставянето на тестовете и въвеждането на отговорите. Доколко ще бъде избегната възможността от разработването на тестове според знанията на определени личности? Това може да стане като бъдат сформирани екипи от различни специалисти.

Камен Иванов от ДМА – Русе представи пред-проектното проучване за създаване на Информационен и образователен център по вътрешни водни пътища. Разработката включва подготовка на анализ за правния статут на центъра и техническо задание за изграждането му. Като основа служат обединените правила на Дунавската и на Рейнската комисия. Първоначално ще бъде направена информационната част (по проекта NELI), а по-късно и образователната, но по друг проект. Проектът е свързан с националния план за развитие на кадрите във водния и вътрешно-водния транспорт. Това ще бъде единственият център в българския участък на р. Дунав. Подобни центрове има в Галац (Румъния) и в Енс (Австрия), друг се строи в град Сисак – Хърватия, а в Унгария (Будапеща) действа мобилен център. В допълнение има замисъл в бъдеще да бъде създаден и център за действие в кризисни обстановки.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини