800 хил. лева за проекти на рибарите от Шабла, Каварна и Балчик

Подкрепят инвестиции, допринасящи за разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности, включващи инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, свързани с риболова, екологични услуги и образователни дейности в областта на риболова.

Снимка: Shabla.be
Снимка: Shabla.be

Това съобщиха от ОИЦ – Добрич, уточнявайки, че бюджетът по мярката е 800 000 лв., а безвъзмездната финансова помощ е от 10 хил. лв. и може да достигне до 100 хил. лв. Съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Финансова подкрепа могат да получат еднолични търговци или юридически лица със седалище на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Също така те трябва да имат и регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и да осъществяват основна стопанска дейност в секторите рибарство и/или аквакултури.

По мярката ще се финансират разходи за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини, оборудване и съоръжения, плавателни съдове за туристически услуги, придобиване и създаване на компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, модернизиране на местата за настаняване и разходи за професионално обучение.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 19.06.2020 г.

Рибари и собственици на риболовни кораби могат да получат от 10 хил. лв. до 30 хил. лв. безвъзмездни финансова помощ  по процедура BG14MFOP001-4.024 – МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” за осигуряване на безопасни условия на труд на рибарите и заетите в сектор „Рибарство“, както и за подобряване на работната среда и организацията на труд на борда на риболовните кораби/лодки. Кандидати могат да са рибари или собственици на риболовни кораби, които са физически лица, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да притежават съответните документи, съгласно нормативната уредба, регламентираща сектор „Рибарство“.

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения, специализирана техника за подобряване на производството, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло и други.

Общ  размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 хил. лв., а процента на съфинансиране е до 50%

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 19.06.2020г.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини