В ИАМА са регистрирани 357 морски и 177 речни плавателни съда за 2020 година

През 2020 година в ИА „Морска администрация“ са регистрирани 357 морски и 177 речни плавателни съда (за 2019 г. – 543; за 2018 г. – 495). От тях 520 са малки плавателни съдове до 40 БТ и с дължина до 20 м. включително и 14 големи кораба над 40 БТ и с дължина по-голяма от 20 м. Това става ясно от годишния отчет за дейността на агенцията, установи проверка на Maritime.bg.

По-голяма част от регистрираните малки плавателни съдове са закупени втора употреба и малка част са собствена постройка. Вписването на нови данни в регистъра е свързано предимно с промяна на собственост, с промяна в техническите данни и с ипотекиране на корабите.

На основание регистрацията (вписването на кораби в регистъра) и вписаните промени са издадени 1 189 свидетелства за регистрация, от които 41 свидетелства за регистрация на големи кораби и 1 148 свидетелства за регистрация на малки кораби (за 2019 г. – съответно 62 и 1071; за 2018 г. са 65 и 1 055), уточняват от агенцията.

През 2020 г е издадено 1 временно свидетелство за регистрация на кораб с големина над 40 БТ и дължина по-голяма от 20 метра (за 2019 г. – 3 временни свидетелства на големи кораби и 1 на кораб с дължина до 20 м.).

През отчетният период са издадени 8 временни свидетелства за плаване под знамето на Република България, като 5 от тях са на кораби с големина над 40 БТ и дължина по-голяма от 20 метра и 3 са на кораби с големина до 40 БТ и дължина до 20 метра.

На основание Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършването на водно-атракционни услуги с тях, продължи регистрацията на джетове и съгласуване разполагането на водни бази по плажната ивица на Република България.

През 2020 г. са вписани: – в регистъра на пристанище Бургас – 88 джетa (за 2019 г. – 83; за 2018 г. – 82) и е съгласувана експлоатацията на 89 водни бази (за 2019 г. – 104; за 2018 г. – 106); – в регистъра на пристанище Варна – 16 джета (за 2019 г. – 43; за 2018 г. – 23) и е съгласувана експлоатацията на 24 водни бази (за 2019 г.-29; за 2018 г. – 16).

През 2020 г. от регистъра на корабите в Република България са заличени/отписани общо 232 морски и речни кораби. Този брой през 2019 г. е бил 928, а през 2018 г. – 346. От регистъра на корабите в ДМА – Бургас са заличени 77 морски кораба (за 2019 г. – 808; за 2018 г. – 248), а от този на ДМА – Варна – 639 морски кораба, от които 635 малки кораба и 4 кораба над 40 БТ (за 2019 г. – 81; за 2018 г. – 57). От общия брой заличени кораби 35 са по заявление от собственика, а 604 са служебно заличени. 25 пък са заличените плавателни съдове от регистъра на корабите в ДРН – Русе, а в ДРН – Лом – 19 кораба.

От ИАМА обясняват, че значителен брой кораби са заличени служебно, а причините са основно смяна на флага при покупко-продажби, лошото им техническо състояние, поради многогодишна експлоатация и нерентабилни ремонти, което възпрепятства поддържането им в съответствие с изискванията на международните документи или предаване за скрап.

Измерването на корабите за определяне на техните физически характеристики и бруто и нето тонажът е основа за издаване на мерително свидетелство. Данните от това измерване определят приложимите технически и организационни изисквания към конкретния кораб, отразяват се във всички негови документи и влияят върху определяне на данъци и такси, които заплаща корабопритежателят. Съществуващите морски кораби, попадащи в полето на Международната конвенция за определяне на тонажа, при отписване от чужд регистър и вписване в българския не подлежат на ново измерване. Международното мерително свидетелство, издадено от администрацията на държавата, страна по Международната конвенция за измерване тонажа на морските кораби се преиздава от ИАМА. През 2020 г. са извършени измервания на общо 25 кораба (2019 г. – 48, през 2018 г. – 44), като са издадени 25 мерителни свидетелства и 1 международно свидетелство за тонаж ( за 2019 г. – 48 и 1; за 2018 г. съответно 39 и 1).

Извършвани са и прегледи на български кораби за заверка или издаване на корабни документи. Тази дейност е в изпълнение на изискванията всички кораби да отговарят на определени технически норми, регламентирани в различни международни и национални документи и се удостоверява със съответни свидетелства. В ИАМА е изготвен статистически анализ на прегледаните кораби в ДМА-Варна и ДМА-Бургас под български флаг за отчетната година.

По данни на двете дирекции през годината са прегледани 11 кораба за генерални и насипни товари, 6 ро-ро пътнически кораба и 6 влекача. В резултат на извършените прегледи са констатирани общо 30 забележки, като основно са били със срок „до отплаване“. През периода, в резултат на извършените прегледи е задържан един кораб от PSC.

През изминалата 2020 г. служителите на ИАМА, са извършили прегледи на 1 383 морски плавателни съда и на 743 речни плавателни съда (за 2019 г. – 2 489 и 762; за 2018 г. – съответно 3 219 и 1 670). През годината са прегледани 107 големи морски кораба, от които 38, извършени от признати организации. Прегледаните речни кораби през годината са общо 126. Прегледаните малки морски кораби до 40 БТ за периода са 1 276, а прегледаните малки кораби по р. Дунав са 617.

По отношение на техническата годност на проверяваните кораби няма рапорт от извършен преглед, в който да не са вписани забележки. Извършва се анализ на най-често срещаните забележки, които се констатират от инспекторите в агенцията, както и на такива, направени на български кораби в чужди пристанища, съвместно с техническите представители на корабособствениците и с представители на класификационната организация с цел недопускане повтаряне на същите недостатъци в бъдеще.

Най-големи слабости са констатирани по отношение на поддържане на спасителното имущество, както и по отношение на поддържане на необходимата чистота в машинното отделение и санитарно-битовите условия на корабите. Значителна част от установените несъответствия са свързани с радио-оборудването на корабите и със спазване изискванията заложени в Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

Във връзка със спазване изискванията на Международната трудова конвенция, през 2020 г. са извършени 5 прегледа на кораби (през 2019 г.- 5) и са издадени 4 свидетелства с пълен срок на действие (подновителни), както и съответните Декларации част I и част II във връзка с настъпилите промени в местното законодателство. Извършен е 1 междинен преглед с преиздаване на свидетелството и декларации част I и част II предвид настъпилите промени.

През 2020 г. от служителите на ИАМА са заверени/издадени корабните документи, както следва: – издадени конвенционални документи на големи морски кораби – 170 (2019 г.- 244; 2018 г. – 224); – заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 63 (2019 г. – 75; 2018 г. – 37); – издадени Свидетелства за годност за стопанска дейност – 524 (2019 г. – 1 215; 2018 г. – 1 478); – издадени Свидетелства за годност за сезонен превоз на хора – 118 (2019 г. – 159; 2018 г. – 162); – издадени контролни талони – 610 (2019 г. – 690; 2018 г. – 1 429).

През изминалата година няма случай на отказ от страна на инспекторите да заверят/издадат корабни документи, поради несъответствие между техническото състояние на кораба и нормативните изисквания, отбелязват от ИАМА. Забелязва се тенденция на съкращаване на срока на издаване/заверката на Свидетелства за годност след направен преглед, поради по-бързото отстраняване на забележки от страна на корабособствениците в сравнение с миналата година.

Във връзка с промените в КТК от 22.12.2020 г. в чл.73(2), ИАМА очаква през 2021 г. да се увеличи броят на издадените корабни документи. В съответствие с Наредба № 4 за признаване на организации за извършване на прегледи, ИАМА е упълномощила прегледи на големи морски кораби да извършват Български корабен регистър, Lloyd’s Register of Shipping (LR), Russian Register of Shipping (RMRS), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), China Classification Society (CCS), DNV-GL и Indian Register of Shipping (IRS).

През миналата година е получена информация за извършени 38 прегледа на кораби от признати организации, а инспекторите в отдел ПОРКК при ДМА Варна и ДМА Бургас са извършили общо 8 прегледа на станции/фирми доставчици за обслужване на морското оборудване.

През 2020 г. са извършени от служителите в ДМА-Варна общо 5 прегледа по ISM Code на кораби и компании, което включва 4 компании и 1 кораб (2019 г. – 10 компании и 1 кораб, 2018 г. – 11 компании и 9 кораба, 2017 г. – 7 компании и 6 кораба), а служителите в ДМА-Бургас са извършени общо 2 прегледа по ISM Code на компании (за 2019 г. – общо 4 броя в това число – на 3 компании и 1 кораб ).

През 2020 г. са извършени общо 2 прегледа по ISPS Code на компании от служителите на администрацията (за 2019 г. – общо 4 броя в това число – на 3 компании и 1 кораб ).

Последни новини

До 167 млн. лева се увеличиха договорените средства по Програмата за морско дело и рибарство

„Договорените средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) се увеличиха до малко над 167 млн. лева или 82% от бюджета на програмата”. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на
Прочетете

Киев очаква месечен износ на 3 млн. тона зърнени товари през коридора в Черно море

Украйна очаква пет кораба да пристигнат в пристанище Черноморск, за да бъдат натоварени с над 70 000 тона селскостопански продукти, предаде Ройтерс и БТА. Към днешна дата това е на-големият конвой от подписването на сделката за износ
Прочетете

Близо 36 тона кокаин е заловен в Пристанище Антверпен

През първата половина на тази година в Пристанище Антверпен са заловени 35,8 тона кокаин, 2,2 тона хашиш и 1,3 тона хероин, предаде специално за БТА белгийската агенция Белга, цитирайки министъра на финансите Винсент ван Петхем. Той
Прочетете

Новата техника на АППД за близо 21 млн. лева не е достатъчна за поддържане на Дунав

Новопридобитата от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" драгажна техника не е достатъчна за поддържането на реката. Това става ясно от отговори на Министерството на транспорта по повод възлагането на поредна
Прочетете

Учени с прогноза за катастрофални последици от затоплянето на Средиземно море

Климатолози предупреждават за ужасни последици за морския живот в поредицата от тежки горещи вълни, съобщи Асошиейтед прес. Учените казват, че от Барселона до Тел Авив наблюдават изключителни повишения на температурите в диапазона
Прочетете

Отбелязваме Международния ден на морските фарове

На 18 август 2022 г., от 11.00 часа на фар Шабла ще се проведе тържествено отбелязване на международния ден на морските фарове. Ще бъде проведено и официално откриване на обновения фар Шабла. От Военноморските сили съобщават, че
Прочетете

Гореща вълна удари корабостроителници в Китай

Гореща вълна е причина за обявяване на форсмажорни обстоятелства от редица корабостроителници в южните части на Китай. Там се отчитат рекордни за региона високи температури, достигащи над 42 градуса. Горещата вълна, с рекордно
Прочетете

Стачна готовност в Пристанище Ливърпул

Над 500 докери в Пристанище Ливърпул, в което е един от най-големите контейнерни терминали във Великобритания, гласуваха в подкрепа на стачка срещу заплащането и условията на труд, съобщи профсъюзът "Unite". Стачните действия биха
Прочетете

36 кораба са преминали по зърнения коридор в Черно море

Над половин милион тона зърно вече са изнесени от Украйна през Черно море от началото на август, съобщи днес ООН, цитирана от ДПА. Откакто Украйна, Русия, Турция и ООН се договориха да отворят маршрута през Черно море в края
Прочетете

ФБР арестува пристанищни синдикалисти, изнудвали морски фирми и натрупали 1,2 млн. долара

Пристанищни синдикалисти са арестувани при операция на ФБР в Пуерто Рико. Арестувани са председателят на синдикат в пристанище Сан Хуан, пристанищен служител и още петима души по обвинения за организиране на престъпна група, която
Прочетете

Последни новини

До 167 млн. лева се увеличиха договорените средства по Програмата за морско дело и рибарство

„Договорените средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) се увеличиха до малко над 167 млн. лева или 82% от бюджета на програмата”. Това заяви

Новата техника на АППД за близо 21 млн. лева не е достатъчна за поддържане на Дунав

Новопридобитата от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" драгажна техника не е достатъчна за поддържането на реката. Това става ясно от отговори на

ФБР арестува пристанищни синдикалисти, изнудвали морски фирми и натрупали 1,2 млн. долара

Пристанищни синдикалисти са арестувани при операция на ФБР в Пуерто Рико. Арестувани са председателят на синдикат в пристанище Сан Хуан, пристанищен служител и още петима

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент