Наблюдава се спад в регистрирания плавателен стаж

През изминалата година са извършени 23 853 записа за командироване и откомандироване на морските лица (2019 г. – 28 610, 2018 г. – 26 609). Това сочи отчетът на дейността на ИА „Морска администрация“, установи справка на Maritime.bg.

Наблюдава се спад в общия брой регистриран плавателен стаж, като основна причина е затрудненото извършване на смени на корабните екипажи в условията на пандемия и наложените забрани от страна на много държави. Това доведе до по-дълги контракти на морските лица и по-малък брой извършени смени. Административната услуга изцяло зависи от желанието на морските лица да регистрират проведения от тях плавателен стаж и е трудно да се направи прогноза за 2021 г., отбелязват от агенцията.

В резултат на всички предприети действия след обявеното извънредно положение в страната през месец март, както и с усложнената епидемиологична обстановка през поголямата част от 2020 г. са причина за намаления брой на заявените административни услуги. Голяма част от документите на морските лица бяха служебно удължени при спазване на съответните изисквания, регламентирани с Разпореждания на изпълнителния директор. Очакванията за 2021 г. са след поетапното отпадане на въведените ограничения да започне и преиздаването на всички служебно удължени документи, коментират от агенцията.

В началото на 2020 г. след продължително обсъждане с МВР се създаде възможност морските лица да подават заявления за издаване и преиздаване на моряшки паспорти в София. До настоящият момент тази дейност се извършваше само в териториалните дирекции. Успешното приключване на преговорите и осигуряването на необходимата правна рамка даде възможност тези документи да се заявяват в София, отбелязват от ИАМА.

С Разпореждане № 125 от 24.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАМА е удължен срокът на валидност на свидетелствата за правоспособност, свидетелствата за професионална компетентност, свидетелствата за медицинска годност и потвържденията по правило I/10 на STCW. През месец април е издадено Разпореждане № 127 относно начина на процедиране при изтекли свидетелства на морски лица на брега при предстояща смяна на екипажа в условията на пандемия. С подробна информация на електронната страница на агенцията се информираха потребителите на административни услуги да използват портала за електронно заявяване на административните услуги с цел да се намалят физическите контакти в центровете за административно обслужване, обясняват от Морска администрация.

В края на 2020 г. във връзка с указания от Международната морска организация бе издадено Разпореждане № 130 на изпълнителния директор на ИАМА, с което се въведоха допълнителни мерки и указания по отношение на възникналите затруднения с извършването на смени на корабните екипажи, в съответствие с аналогичните мерки, предприети от държавите със значителен брой сертифицирани морски лица.

Тенденцията по отношение на издадените/преиздадени документи на морските лица през 2020 г. е отрицателна, което е в голяма степен в резултат на пандемичната обстановка, както и това че свидетелства за правоспособност на изпълнителско ниво и част от свидетелствата за специална и допълнителна подготовка са безсрочни.

През 2020 г. са издадени 1 662 свидетелства за правоспособност (2019 г. – 1 304, 2018 г. – 1 695), а потвържденията на свидетелства са 213 (2019 г. – 302, 2018 г. – 393). Издадените свидетелства за специална и допълнителна подготовка са 14 947 (2019 г. – 16 041, 2018 г. – 17 485), а свидетелствата за професионална компетентност и свидетелствата за правоспособност в местно плаване са 109 (2019 г. – 376, 2018 г. – 396). Издадените свидетелства за правоспособност за изпълнителско ниво през отчетния период са 190.

През миналата година са издадени общо 24 185 документа на български морски лица (2019 г. – 27 222, 2018 г. – 25 519), в т.ч. свидетелства за правоспособности, свидетелства за допълнителна и специална подготовка, потвърждения на свидетелства, моряшки паспорти, удостоверения за плавателен стаж и моряшки/служебни книжки.

Очакванията за 2021 г. са за голямо увеличение на броя издадени сертификати в сравнение с 2020 г., но поради факта, че част от морските лица, преиздали своите свидетелства през 2016 г., през периода от 2017 г. до сега са придобили по-висока правоспособност и съответно са се снабдили с нови свидетелства, не се очаква да се достигне нивото на брой издадени сертификати през 2016 г.

През изминалата година са издадени 3 186 свидетелства за „Водач на кораб до 40 БТ по море“, „Водач на малък кораб“, както и на свидетелствата „Шкипер на кораб за спорт и развлечение“ (2019 г. – 4 430, 2018 г. – 3 249).

Издадените моряшки паспорти през 2020 г. са 2 134 (2019 г. – 3 053, 2018 г. – 3 094), а издадените моряшки и служебни книжки са 1 098 (2019 г. – 1 232, 2018 г. – 1 357). През 2020 г. се запазва тенденцията за намаление спрямо предходните години. Валидността на моряшките паспорти е 5 години, но поради изискванията на корабособствениците и менинг агенциите за валидност на документите от минимум една година, реалната цикличност на преиздаване на паспортите е 4 години.

Издадени са 1 818 удостоверения за плавателен стаж (2019 г. – 1 834, 2018 г. – 1 399). При подаване на заявления за допускане до изпит на морски лица са изготвени и значителен брой служебни удостоверения за плавателен стаж.

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).