159 моряци са отстранени от курсове за отсъствия

През изминалата година във връзка с възникналата ситуация на пандемия се наложи при провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност да бъдат въведени редица допълнителни мерки и ограничения, при спазване на заповедите на министъра на здравеопазването и извънредна обстановка в страната. Това е записано в отчета на дейността на ИА „Морска администрация“ за миналата година, публикуван преди дни, установи Maritime.bg. Агенцията припомня, че със заповеди на изпълнителния директор провеждането на изпитите бе преустановено изцяло и след отпадане на въведените ограничения отново възстановено.

По време на пандемията изпитните зали на агенцията са оборудвани с антибактериални лампи, въведени са ограничения за броя на присъстващите кандидати в залите през работно място, а след всяка изпитна сесия е извършвана дезинфекция на работните места. В изпитните зали са допускани само кандидати с предпазни маски и ръкавици, отчитат от ИАМА.

Общият брой на изпитани лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност в ИАМА през 2020 г. е 3 196 (2019 г. – 3 755, 2018 г. – 3 942). През изминалата година се наблюдава намаляване на броя на изпитаните лица, което в голяма степен се дължи на временното спиране на курсовете и провеждането на изпитите във връзка с възникналата усложнена обстановка, свързана с COVID-19.

Създадената възможност кандидатите за придобиване на правоспособности да подават заявления за изпити и да се явяват на изпит във всички дирекции, значително повишава качеството на административната услуга, според агенцията.

През изминалата година се отчита ръст на подадените заявления за изпити през системата за сигурно електронно връчване, като бяха подадени 7 бр. заявления за допускане до изпит. Във всяка дирекция се обявяват ежемесечно минимум по две дати за изпити, като при необходимост се създават извънредни сесии.

Разпределение на изпитаните лица през 2020 г. | Графика: ИАМА

При провеждането на изпитите на кандидатите са предоставяни анкетни карти за качеството на проведената изпитна сесия. През 2020 г. са попълнени общо 272 анкетни карти (2019 г. – 349, ДМА Варна – 119 и за ДМА Бургас -230). От попълнените и анализирани през 2020 г. анкетни карти в София са подадени 29, във Варна 63 и в Бургас 180. От направените анализи на попълнените анкетни карти се забелязва, че морските лица получават информация за изпитите основно чрез електронната страницата на агенцията, като наличната информация е оценена, като достатъчна, а възможността да се подават документи във всички центрове за административно обслужване на агенцията значително улеснява участието им в провежданите изпитни сесии, твърдят в отчета си от ИАМА.

Според агенцията морските лица считат, че изпитването чрез електронната система за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности е улеснение, обхваща актуална материя и е създадена добра организация за провеждане на изпитите и изразяват задоволство, че изпитните въпроси са актуални.

Създадената организация за провеждането на изпитите ги удовлетворява и отношението на служителите е вежливо и любезно, посочват от агенцията. Указанията преди стартирането на изпитите, както и встъпителния инструктаж за работа с компютърната система са оценени като изчерпателни и достатъчни. По отношение за дължимата такса за провеждане на изпит анкетираните са на мнение, че е нормална и достъпна. В анкетните карти за провеждането на изпитите са включени въпроси, свързани с корупционните практики в агенцията. От информацията в попълнените през 2020 г. анкетни карти кандидати са отбелязали, че не са ставали свидетели на такива в агенцията.

Съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица, учебните заведения и центрове провеждат обучения само по одобрени от агенцията програми и курсове и в одобрени за тази цел кабинети. ИАМА осъществява непрекъснат контрол на учебния процес в одобрените учебни заведения, центрове за повишаване на професионално обучение и квалификация, както и на физическите и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили одобрение. Плановите проверки се извършват по предварително одобрен от изпълнителния директор график, като за 2020 г. те са 41 (2019 г. – 37).

Във връзка със спазването на заповедите на министъра на здравеопазването бяха издадени съответните разпореждания и заповеди изпълнителния директор от ИАМА за временното преустановяване на извършването на плановите проверки, припомнят от агенцията. След отпадане на въведените ограничения се възобнови изпълнението на графика и към края на 2020 г. са извършени едва 10 от планираните в графика проверки.

През отчетният период са извършени общо 1629 извънредни проверки на учебния процес (2019 г. – 858).

В резултат на проверките са отстранени 159 участници в курсове, поради отсъствия повече от 10% от общото времетраене на съответния курс. По-голямата част от отстранените курсисти са от дистанционно проведени курсове от ВВМУ със студенти.

Агецията е установила 5 нарушения по отношение на воденето на записи, относно присъствието на обучаемите, както и на другите изисквания на одобрените програми и правила. Две нарушения са допуснати от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” – едно по отношение воденото на записи, относно присъствието на курсистите и едно по отношение спазването на предварително обявеното разписание за провеждане на курса. Учебен център „Марстар” също е допуснал две нарушения по отношение воденото на записи за присъствието на курсистите. Едно нарушение е допуснато от БМКЦ по отношение спазването на предварително обявеното разписание за провеждане на курс.

Агенцията припомня, че през месец март 2020 г. е издадено указание на изпълнителния директор на ИАМА за организиране на дистанционно/електронно провеждане на обучение по учебните планове и програми, където е приложимо и са прекратени практическите занятия, във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19, а през месец май е възобновено провеждането на присъственото обучение при спазване на регламентираните противоепидемични мерки.

„През изминалата година се наложи динамична промяна по отношение на провежданите обучения. В края на отчетния период след получени уведомления за неспазване на разпоредбите на министъра на здравеопазването и заповедите на изпълнителния директор на ИАМА по отношение на провеждането на групови присъствени занятия и неспазване на чл. 209а от Закона за здравето, са предприети действия от страна на агенцията за оказване на съдействие от РЗИ Варна“, отчитат от Морска администрация.

През 2020 г. след проверка, коригиране и съгласуване са одобрени 246 курса и 50 учебни програми (2019 г. – 138, 2018 г. – 179). През годината не са изготвени проекти на нови Национални стандарти за обучение. Причината е в актуализацията в предходните години на действащите Национални стандарти за обучение на морски лица и във връзка с въвеждане в учебните планове и програми на измененията от 2012 до 2018 г. на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, както е изменена.

През 2020 г. непрекъснато се актуализира и списъкът с одобрени лекари, даващи заключения за медицинската годност на морски лица, като през периода няма постъпили нови заявления от лечебни заведения, които желаят да бъдат включени в него. През изминалата година от ДКЦ „Света Марина“ ЕООД е постъпило заявление за заличаване от списъка на одобрените лечебни заведения, които да дават заключения за здравословната годност на морските лица, коментират от агенцията, добавяйки, че настоящия момент са одобрени 21 медицински заведения, които да извършват прегледи за медицинска годност на морските лица.

„Не са постъпвали сигнали за извършени нарушения от страна на медицинските центрове. По тази причина не са извършвани и извънредни проверки през изтеклата година“, обявяват от агенцията.

Последни новини

Последни новини

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на