Над 3 хил. лева е наградният фонд на конкурса „Диря в морето“

И в тази трудна 2021 г. кон­кур­сите “Дет­ско море” и “Диря в морето” ще се про­ве­дат, съобщиха от Моряшкия професионален съюз. Край­ният срок за изп­ра­щане на мате­ри­али за учас­тие в “Дет­ско море” е до края на април, а за “Диря в морето” – до края на май.

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­тите и тего­бите на моряш­ката про­фе­сия, отсъс­т­ви­ето и зав­ръ­ща­нето, ярките и коло­ритни инди­ви­ду­ал­ности на мор­с­ките хора.

При­е­мат се лите­ра­турни творби – проза и поезия.

В раз­дел изоб­ра­зи­телно изкус­тво се допус­кат про­из­ве­де­ния в областта на живо­писта, гра­фи­ката и фотографията.

В кон­курса могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето, без въз­рас­тови огра­ни­че­ния. Също така хора, род­нини по права линия на лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето – роди­тели, деца, съп­руги, съп­рузи, братя и сес­три. Учас­т­ници в кон­курса „Диря в морето” могат да бъдат и лау­ре­а­тите на кон­курса „Дет­ско море”, навър­шили 12 години.

Учас­т­ни­ците могат да изп­ра­щат до три творби в раз­лич­ните раздели.

Лите­ра­тур­ните творби не трябва да бъдат пуб­ли­ку­вани или дос­тъпни в интернет.

За про­из­ве­де­ни­ята в жан­ро­вете живо­пис и гра­фика не се изис­ква опре­де­лен размер.

В раз­дел фотог­ра­фия фото­сите трябва да бъдат в раз­мер A4 или А3.

Оце­ня­ва­нето се осъ­щес­т­вява от трич­ленно жури, със­та­вено от изя­вени лите­ра­турни творци и художници.

Отли­че­ните лите­ра­турни творби се пуб­ли­ку­ват на сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Кар­ти­ните и фото­сите се пред­с­та­вят на изложба. Всеки раз­дел — проза, пое­зия, живо­пис и гра­фика, фотог­ра­фия включва след­ните награди:

  1. Първа наг­рада – 300 лв.
  2. Спе­ци­ална наг­рада – 250 лв.
  3. Втора наг­рада – 150 лв.
  4. Трета наг­рада – 100 лв.
  5. Поощ­ри­телни награди.

Наг­ра­ден фонд – 3 200 лв.

Лите­ра­тур­ните творби се изп­ра­щат на имейл: stunion@varna.net, а кар­ти­ните и фото­сите се при­е­мат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игна­тиев 6А, вх.1, ет.1.

Сро­кът за изп­ра­щане и при­е­мане на твор­бите е до:

31 май 2021 г.

Всяка творба задъл­жи­телно се прид­ру­жава от след­ната информация:

– трите имена на автора/ художника;

– про­фе­сия и пос­ледна месторабота;

– личен теле­фон, имейл или адрес за връзка.

Пъл­ният текст на ста­тута на кон­курса е пуб­ли­ку­ван в сайта на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, както и информация за конкурса „Детско море“.

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по