Сигнализираха областния управител на Варна за петиция срещу пристанище край Белослав

Петиция срещу намеренията за развитие на Пристанище Газтрейд обяви в официалната си страница във фейсбук община Белослав, видя Maritime.bg.

В текста на петицията се посочва, че на 8 юни т.г. от 11 часа е насрочено заседание на Експертен екологичен съвет към РИОСВ – Варна, съгласно Заповед на Директора № 90/21.05.2021г., в която е определен допълнителен състав към ЕЕС, в който ще вземе участие и община Белослав, като заинтересована страна.

На въпросното заседанието ще се разглежда Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна“ с възложител „ Газтрейд“ АД.

От компанията коментираха пред Maritime.bg, че става дума за грубо нарушение, тъй като не е ясно какво е правното основание на местната община за иницииране на подобна петиция.

Интересно е да се отбележи, че инициативата срещу пристанището идва на фона на завършили етапи на строителство, осъществени според всички законови изисквания, включително издадени разрешителни от атакуващата в момента пристанището местна община.

Публикуваме без редакторска намеса пълното съдържание на жалбата на “Газтрейд” АД, изпратена до областния управител на Варна, с която разполага редакцията на Maritime.bg:

Търговско дружество „Газтрейд“ АД е един от най-големите инвеститори в района на Община Белослав и е построило,  съгласно надлежно издадените разрешения за строеж и съответните актове за разрешаване на ползуването  им от компетентните органи, в това число и тези на Община Белослав, съответните етапи  от реализирането на инвестиционна инициатива, представляваща строителството на пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива. 

Строителството е извършено, съгласно нормата на чл.112а ал.7 от ЗМПВВППРБ по одобреният по реда на ал. 5 на същия член генерален план, който е подробен устройствен план по смисъла на Закона за устройство на територията – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория.

Съгласно нормата на чл. 92 ал.1 от ЗМПВВП  пристанището е участък, който включва акватория, територия и инфраструктура на брега на Черно море, р. Дунав, островите и каналите, разположено е на територията на една или повече общини и обединява природни, изкуствено създадени и организационни условия за безопасно приставане, престояване и обслужване на кораби. 

За изграждането на пристанище за обществен транспорт с регионално значение в ЗМПВВППРБ е предвиден ред, включващ изпълнението на отделни етапи, в това число и издаване на разрешение за строеж за всеки един етап от компетентния административен орган. Съгласно препращата норма на чл.112п се прилагат нормите на ЗУТ и подзаконовите актове, относно издаването на разрешение за строеж, изграждането и въвеждането в експлоатация на строежите по ЗМПВВППРБ. Съобразявайки относимостта на  Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при достигане на  окончателна степен на завършеност на строежа с неговите подобекти, на основание чл.176 ал.1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части се съставя констативен акт – обр.15, за установяване годността за приемане на строежа – част или етап от него, включващ констатации и изводи, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, като представлява основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С последващия акт по визираната Наредба – акт обр.16 се установява годността за ползване на строежа, като се съставя от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна;

Междуведомственият съвет към МС със съвместна заповед №РД-08-126/01.04.2008 година на Министъра на транспорта и №РД-02-14-269/02.04.2008 година на Министъра на регионалното развития и благоустройството е утвърдил генералния план на пристанището.

Междуведомственият съвет към МС със съвместна заповед №РД-08-144/19.03.2015 на Министъра на МТИТС и №РД-02-15-40 / 10.03.2015 година на Минитъра на МРРБ е разрешил изработването на проект за изменение на Генералния план на пристанището, целящ изграждане на пирс в акваторията на пристанището.

Междуведомственият съвет към МС със съвместна заповед №РД-08-49/ 09.02.2018 година на Министъра на МТСИТ №РД-02-14-107/ 08.02.2018 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е утвърдил парцеларния план на акваторията на пристанището. 

Община Белослав е издала разрешение за строеж №22/29.04.2009 година на електропроводно отклонение и трафопост 1000 кVa.

Община Белослав е издала разрешение за строеж №1/25.01.2011 година, изменено и допълнено, съгласно заповед №6/09.06.2014 година на Кмета на Община Белослав, включващо изрично посочените там подобекти : 1. Складова база за горива с резервоарен парт ГТ, помпена станция за ГТ, помпен блок за ГТ, автоналивно устройство за ГТ, ЖП наливно-изливно устройство за ГТ, резервоарен парк за ВВГ, автоналивно устройство за ВВГ, помпено-компресорна станция за ВВГ, ЖП изливно устройство за ВВГ, обслужваща сграда, операторно; 2. Водопроводно отклонение; 3.канализационно отклонение; 4. ЖП линия в ПИ 000630 и ПИ 202032; 5. Пътна връзка за ПИ 2020032 на път III 9004

Община Белослав е издала разрешение за строеж №40/16.10.2018 година година за строеж на огради на териториите на пристанището.

МРРБ е издало разрешение за строеж № РС-56/01.09.2016 година, изменено и допълнено със заповед №18/25.04.2018 година за изграждане на подобекти : 1.складова база за пропан-бутан с резервоарен парк с обем 4000 куб.м; 2. кейова стена; 3.обслужваща сграда; 4. склад и 5. корекция на морското дъно на акваторията на пристанището. Посоченото разрешение е допълнено със заповед № РС-18/25.04.2018 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

ДНСК е издало разрешение за ползуване на строежа №ДК-07-353/23.10.2009 година за  „електропроводно отклонение и трафопост 1000 кVa  

ДНСК е издало разрешение за ползуване на строежа № СТ-05-1442/01.09.2015 година за подобекти : 1. Складова база за горива с резервоарен парт ГТ, помпена станция за ГТ, помпен блок за ГТ, автоналивно устройство за ГТ, ЖП наливно-изливно устройство за ГТ, резервоарен парк за ВВГ, автоналивно устройство за ВВГ, помпено-компресорна станция за ВВГ, ЖП изливно устройство за ВВГ, обслужваща сграда, операторно; 2. Водопроводно отклонение; 3.канализационно отклонение; 4. ЖП линия в ПИ 000630 и ПИ 202032; 5. Пътна връзка за ПИ 2020032 на път III 9004.

ДНСК е издало разрешение за ползуване на строежа № СТ-05-1004/15.08.2018 година на подобекти : 1.складова база за пропан-бутан с резервоарен парк с обем 4000 куб.м; 2.склад.

За всички изградени и изграждащи се в момента подобекти с надлежни строителни книжа са проведени процедури по ОВОС, приключили с положителни становища и без липса на възражения от гражданите на Общината.

Като част от финализирането /заключителен етап/ на визираната инвестиционна инициатива е и обсъждането и приемането от Експертен екологичен съвет  към РИОСВ – Варна на доклад за оценка въздействието върху околната среда. Докладът касае единствено и само технически елементи по изграждането на пирс на пристанището. Заседанието на съвета е насрочено за 08.06.2021г. от 11.00 часа.

Процедурата по изготвянето на доклада е стартирала с писмо на зам.министъра на  МОСВ №УК-24/04.08.2017 година, с което е потвърдена актуализираната класификация, относно следните изменения : три нови тръбопровода по 12метра всеки, които трябва да бъдат разположени на предлагания с инвестиционното предложение за изграждане пирс, на който да акустират танкери с максимални обеми 5000 тона пропан-бутан и 30000 тона ЛЗТ, а на изграждащата се кейова стена, утвърдена с генералния план от 2008 година до момента на построяване на пирса да акустират танкери с максимален обем 5000 тона пропан-бутан.

От потвърдената класификация на МОСВ е видно, че за всички обекти, изградени и изграждащи се и предстоящи за изграждане на сушата, не се предвиждат изменения и всички процедури по ОВОС за тях са приключили. 

Компетентните органи – Изпълнителна агенция Околна среда, РИОСВ-Варна, РД ПБЗН и Община Белослав, са приели всички части на доклада, а именно : 1. преработена задание за обхват и съдържание на Доклада по ОВОС; 2. Оценка на качеството на доклада по ОВОС; 3. Доклада за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите за опазване на защитената зона от екологична мрежа от Натура 2000, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение; 4. Преработена оценка по чл.99б от ЗООС; 5. Преработено нетехническо резюме. / писмо на МОСВ – РИОСВ-Варна изх.№26-00-7840/А28/17.12.2018 година/

По искане на РИОСВ-Варна с писмо №26-00-7840/А28/17.12.2018 година възложителят е уведомен, че отделните части по доклада са приети и е задължен да проведе на територията на Община Белослав обществено обсъждане на доклада по ОВОС и всичките приложения към него. Общественото обсъждане е извършено в конферентната зала на Община Белослава и е приключило на 18.01.2019 година. Жалби, възражения и препоръки не са заявени на общественото обсъждане и това е удостоверено с протокол на Община Белослав от 18.01.2019 година и присъствен лист.

През изминалия период от 2003 година до пореведените през 2019 година местни избори за кмет и общински съветници Община Белослав е издава над 20 броя положителни становища по инвестиционните намерения на „Газтрейд“ АД и не е налице нито едно отрицателно становище. Именно опитът за неуспешен рекет /подпомагане за постигане на резултати/ от кандидата за кмет и настоящ изпълняващ тази функция,  доведоха до коренна промяна на отношенията Община-инвеститор.

Обектът притежава одобрен с решение на МОСВ № 107-А1/24.01.2018 година доклад за безопасност. Акваторията на пристанището е изследвана от Института по подводна археология и с писмо №330078/10.04.2020 година Министерство на културата е издало протокол за липса на археологически движими и недвижими културни ценности и разрешение проектът „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение“ да бъде разрешен за изпълнение на инвестиционната инициатива.

Господин Областен управител,

Установихме, че на 28.05.2021 година на сайт peticiq.com е организирана чрез Facebook така наречена подписка срещу нашата инвестиционна инициатива. Като цел на подписката е посочена да не бъде допуснато изграждането на пристанище за горива.

Като неин организатор е посочена общинската администрация на Община Белослав.

Съгласно чл.33 ал.1 от Закона за администрацията, кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината, поради което се налага изводът, че тази инициатива, подписана от Община Белослав е такава на представляващия я кмет, т.е. волеизявленията и действията във връзка с предприетата подписка са извършени именно от последния.

Господин Областен управител, 

Моля, въз основа на чл.45 от ЗМСМА, с оглед правомощията Ви да осъществявате преценка по административен ред, относно нецелесъобразността и незаконосъобразността на актове и действия на кмета на общината, с настоящото Ви сезираме с искане да предприемете всички предвидени в приложимия ЗМСМА и АПК действия по ОТМЯНА, респективно ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ на визираните волеизявления/действия на кмета на община Белослав във връзка с организираната подписка, явно организирана от същата община, видно от текста, публикуван на сайта peticiq.com, с които в отявлено противоречие с текстовете на чл.46 и следващите от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се прави опит за възпрепятствуване на реализиране на заключителния етап от започналата инвестиционно инициатива.

Обръщаме Ви внимание, че при евентуална необходимост от съдебна намеса, ще предприемем всички последващи действия във връзка с реализирането на имуществената и адмистративно наказателна отговорност по отношение на административните органи, станали причина за понасяне на имуществени и неимуществени вреди в големи размери от „Газтрейд“ АД.

Прилагаме копие/разпечатка от цитирания сайт и от цитираните в жалбата документи :

 1. съвместна заповед №РД-08-126/01.04.2008 година на Министъра на транспорта и №РД-02-14-269/02.04.2008 година на Министъра на регионалното развития и благоустройството;
 2. съвместна заповед №РД-08-144/19.03.2015 Министъра на МТИТС и №РД-02-15-40 / 10.03.2015 година на Минитъра на МРРБ;
 3. съвместна заповед №РД-08-49/ 09.02.2018 година на Министъра на МТСИТ №РД-02-14-107/ 08.02.2018 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 4. разрешение за строеж №1/25.01.2011 година, изменено и допълнено, съгласно заповед №6/09.06.2014 година на Кмета на Община Белослав, ведно със заповед №6/09.06.2014 година;
 5. разрешение за строеж №40/16.10.2018 година година, издадено от Община Белослав;
 6. разрешение за строеж № РС-56/01.09.2016 година, изменено и допълнено със заповед №18/25.04.2018 година, издадено от МРРБ;
 7. разрешение за ползуване на строежа №ДК-07-353/23.10.2009 година, издадено от ДНСК;
 8. разрешение за ползуване на строежа № СТ-05-1442/01.09.2015 година, издадено от ДНСК; 
 9. разрешение за ползуване на строежа № СТ-05-1004/15.08.2018 година, издадено от ДНСК;
 10. писмо от Община Белослав до РИОСВ-Варна изх.-№ИВП-10-/8/18.10.2016 година за одобряване доклада за безопасност;
 11. писмо от Община Белослав до РИОСВ-Варна изх.№2600-201-/5/ 23.10.2017 година за одобряване доклада по ОВОС;
 12. писмо от Община Белослав до РИОСВ-Варна изх.№3202-5-/2/13.02.2019 година по оценка качеството на доклада по ОВОС;
 13. писмо на зам.министъра на  МОСВ №УК-24/04.08.2017 година;
 14. писмо на МОСВ – РИОСВ-Варна изх.№26-00-7840/17.12.2018 година, ;
 15. решение на МОСВ № 107-А1/24.01.2018 година, ведно с придружаващо писмо изх.№ПГА-210/25.01.2018 година; 
 16. протокол от Община Белослав от 18.01.2019 година за проведено обществено обсъждане на ДОВОС и присъствен лист;
 17. писмо №33-00-78/10.04.2020 година на зам.министър на културата, ведно със заповед № РД09-242/07.04.2020 година и протокол от 20.03.2020 година за приемане на резултати от спасително археологическо проучване.

Последни новини

Последни новини

Над 2800 руски кораби не могат да посещават пристанища в ЕС

Европейският съюз затвори своите пристанища за целия търговски флот на Русия, състоящ се от над 2800 плавателни съда. Мярката обаче не засяга плавателни съдове, превозващи:

Новата техника на АППД осигурява целогодишно корабоплаването по река Дунав

Специализирана техника, осигурена с европейско финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", вече се грижи за целогодишното използване на река

Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав обсъдиха премиерите на България и Румъния

Транспортната свързаност между България и Румъния беше във фокуса на разговора на министър-председателя Гълъб Донев с румънския му колега Николае Чука. Във

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент