Газтрейд: Рекет стои зад атаките срещу пристанището

“Газтрейд” разпространи позиция в отговор на съобщения за петиции срещу проект на дружеството за пристанище в акваторията на езерото.

Maritime.bg я публикува без редакторска намеса:

„ГАЗТРЕЙД“ АД срещу безпочвените атаки срещу дружеството

„Газтрейд“ АД се занимава с внос и дистрибуция на пропан-бутан за автогаз и битови нужди от своето създаване през месец февруари 1999 г. В момента разполага с 4 складови бази в землищата на Костинброд, Асеновград, Белослав и Горна Оряховица с общ обем над 16 000 куб. метра. Всички складови бази са изградени извън границите на населените места съгласно изискванията на Националната дирекция „ПБЗН“ и МОСВ. Базите са обект на непрекъснато наблюдение на множество контролни органи като РИОСВ, ПБЗН, ДМТН, РЗИ, Главна инспекция по труда, Агенция „Митници“, данъчни, областни и общински власти. До момента не са констатирани никакви нарушения.

    От учредяването на дружеството „Газтрейд“ АД до момента негов Изпълнителен директор и мажоритарен акционер е Милчо Василев. Останалите акционери са български граждани работещи във фирмата. Дружеството е работодател на над 300 работници и служители.

    Инвестициите на „Газтрейд“ АД в община Белослав, възлизащи до момента на над 50 милиона лева, стартират през 2003 г., когато дружеството закупува от общината на търг първия свой имот, представляващ мочурище до Белославското езеро. За изминалите 15 години закупените от дружеството терени са от частни лица и от държавни и общински структури чрез надлежно проведени тръжни процедури, достигат почти 200 декара, въпреки че за изграждане на пристанище са необходими не повече от ¼ от тази площ. Останалите терени се изискват, за да се създаде буферна противопожарна и хигиенна зона около пристанището, съобразно действуващата нормативна база. Цялата закупена от „Газтрейд“ АД земя е девета категория пустееща и не подлежаща на обработка.

    След влизане в сила на ЗМПВВППРБ регламентиращ създаването на частни пристанища дружеството кандидатства през 2006 г. пред Междуведомствения съвет към Министерски съвет с инвестиционна инициатива за построяване на пристанище за обществен транспорт с регионално значение  за горива.

Междуведомственият съвет към МС със съвместна заповед №РД-08-126/01.04.2008 година на Министъра на транспорта и №РД-02-14-269/02.04.2008 година на Министъра на регионалното развития и благоустройството е утвърдил генералния план на пристанището.   

Междуведомственият съвет към МС със съвместна заповед №РД-08-144/19.03.2015 на Министъра на МТИТС и №РД-02-15-40 / 10.03.2015 година на Минитъра на МРРБ е разрешил изработването на проект за изменение на Генералния план на пристанището, целящ изграждане на пирс в акваторията на пристанището.

    Междуведомственият съвет към МС със съвместна заповед №РД-08-49/ 09.02.2018 година на Министъра на МТСИТ №РД-02-14-107/ 08.02.2018 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е утвърдил парцеларния план на акваторията на пристанището. 

    Община Белослав е издала разрешение за строеж №22/29.04.2009 година на електропроводно отклонение и трафопост 1000 кVa.

Община Белослав е издала разрешение за строеж №1/25.01.2011 година, изменено и допълнено, съгласно заповед №6/09.06.2014 година на Кмета на Община Белослав, включващо изрично посочените там подобекти: 1. Складова база за горива с резервоарен парт ГТ, помпена станция за ГТ, помпен блок за ГТ, автоналивно устройство за ГТ, ЖП наливно-изливно устройство за ГТ, резервоарен парк за ВВГ, автоналивно устройство за ВВГ, помпено-компресорна станция за ВВГ, ЖП изливно устройство за ВВГ, обслужваща сграда, операторно; 2. Водопроводно отклонение; 3. Канализационно отклонение; 4. ЖП линия в ПИ 000630 и ПИ 202032; 5. Пътна връзка за ПИ 2020032 на път III 9004.

Община Белослав е издала разрешение за строеж №40/16.10.2018 година година за строеж на огради на териториите на пристанището.

МРРБ е издало разрешение за строеж № РС-56/01.09.2016 година, изменено и допълнено със заповед №18/25.04.2018 година за изграждане на подобекти: 1.складова база за пропан-бутан с резервоарен парк с обем 4000 куб.м; 2. кейова стена; 3.обслужваща сграда; 4. склад и 5. корекция на морското дъно на акваторията на пристанището. Посоченото разрешение е допълнено със заповед № РС-18/25.04.2018 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

ДНСК е издало разрешение за ползуване на строежа №ДК-07-353/23.10.2009 година за  „електропроводно отклонение и трафопост 1000 кVa.  

ДНСК е издало разрешение за ползуване на строежа № СТ-05-1442/01.09.2015 година за подобекти: 1. Складова база за горива с резервоарен парт ГТ, помпена станция за ГТ, помпен блок за ГТ, автоналивно устройство за ГТ, ЖП наливно-изливно устройство за ГТ, резервоарен парк за ВВГ, автоналивно устройство за ВВГ, помпено-компресорна станция за ВВГ, ЖП изливно устройство за ВВГ, обслужваща сграда, операторно; 2. Водопроводно отклонение; 3. Канализационно отклонение; 4. ЖП линия в ПИ 000630 и ПИ 202032; 5. Пътна връзка за ПИ 2020032 на път III 9004.

ДНСК е издало разрешение за ползуване на строежа № СТ-05-1004/15.08.2018 година на подобекти: 1. складова база за пропан-бутан с резервоарен парк с обем 4000 куб.м; 2. склад.

За всички изградени и изграждащи се в момента подобекти с надлежни строителни книжа са проведени процедури по ОВОС, приключили с положителни становища и без липса на възражения от гражданите на Общината.

Като част от финализирането /заключителен етап/ на визираната инвестиционна инициатива е и обсъждането и приемането от Експертен екологичен съвет  към РИОСВ – Варна на доклад за оценка въздействието върху околната среда. Докладът касае единствено и само технически елементи по изграждането на пирс на пристанището. Заседанието на съвета е насрочено за 08.06.2021г. от 11.00 часа.

Процедурата по изготвянето на доклада е стартирала с писмо на зам.министъра на МОСВ №УК-24/04.08.2017 година, с което е потвърдена актуализираната класификация, относно следните изменения: три нови тръбопровода по 12 метра всеки, които трябва да бъдат разположени на предлагания с инвестиционното предложение за изграждане пирс, на който да акустират танкери с максимални обеми 5000 тона пропан-бутан и 30000 тона ЛЗТ, а на изграждащата се кейова стена, утвърдена с генералния план от 2008 година до момента на построяване на пирса да акустират танкери с максимален обем 5000 тона пропан-бутан.

От потвърдената класификация на МОСВ е видно, че за всички обекти, изградени и изграждащи се и предстоящи за изграждане на сушата, не се предвиждат изменения и всички процедури по ОВОС за тях са приключили. 

Компетентните органи – Изпълнителна агенция „Околна среда“, РИОСВ-Варна, РД ПБЗН и Община Белослав, са приели всички части на доклада, а именно: 1. преработено задание за обхват и съдържание на Доклада по ОВОС; 2. Оценка на качеството на доклада по ОВОС; 3. Доклада за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите за опазване на защитената зона от екологична мрежа от Натура 2000, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение; 4. Преработена оценка по чл.99б от ЗООС; 5. Преработено нетехническо резюме. / писмо на МОСВ – РИОСВ-Варна изх.№26-00-7840/А28/17.12.2018 година/

По искане на РИОСВ-Варна с писмо №26-00-7840/А28/17.12.2018 година възложителят е уведомен, че отделните части по доклада са приети и е задължен да проведе на територията на Община Белослав обществено обсъждане на доклада по ОВОС и всичките приложения към него. Общественото обсъждане е извършено в конферентната зала на Община Белослава и е приключило на 18.01.2019 година. Жалби, възражения и препоръки не са заявени на общественото обсъждане и това е удостоверено с протокол на Община Белослав от 18.01.2019 година и присъствен лист, в който фигурират и двете зам. кмета на общината.

През изминалия период от 2003 година до проведените през 2019 година местни избори за кмет и общински съветници Община Белослав издава над 20 броя положителни становища по инвестиционните намерения на „Газтрейд“ АД и не е налице нито едно отрицателно становище. Именно опитът за неуспешен рекет /подпомагане за постигане на резултати/ от страна на кандидата за кмет и настоящ изпълняващ тази функция,  доведоха до коренна промяна на отношенията Община-инвеститор.

Пристанището притежава одобрен с решение на МОСВ № 107-А1/24.01.2018 година доклад за безопасност. Акваторията на пристанището е изследвана от Института по подводна археология и с писмо №330078/10.04.2020 година Министерство на културата е издало протокол за липса на археологически движими и недвижими културни ценности и разрешение проектът „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение“ да бъде разрешен за изпълнение на инвестиционната инициатива.

По отношение на поръчковата статия в редица сайтове правим следните опровержения:

 1. „Газтрейд“ АД никога не е купувало земи в регулационните граници на гр.Белослав и не е заграбвало водни площи;
 2. Кариерата се експлоатира на концесия от Министерството на енергетиката съгласно договора и утвърдените от него планове за добив;
 3. Доставките на мазут за „Топлофикация София“ извършвани преди повече от 17 години са били на база спечелени търгове, в които са участвали най-големите в тази област български фирми. Така че за завишени цени не може да се говори, още по-малко за многократно препродаване на едно и също гориво;
 4. Пламен Стоянов работи във фирмата от 2006 година. Завършил е Висше военно училище. Работил е в органите на МПО и МВР и е напуснал по собствено желение след изтичане на задължителния 10-годишен срок през 1999 г. Председател е на клуб „Граничар“ към Съюза на запасните офицери и сержанти от резерва – Варна. Църковен настоятел е към храм „Св. Богородица“ в кв.Акации, гр.Белослав. Няма каквито и да са криминални прояви или регистрации;
 5. Аварията в село Езерово през 2013 г. е станала в следствие на човешка грешка на пълнача при разтоварване на газ от вагон на камион и дружеството не носи вина за инцидента. Това е единственият инцидент в историята на дружеството;
 6. До момента, което и да е министерство, както и техните помощни органи и институции, разрешаващи или контролиращи строителството на пристанището, не са били против инвестиционните намерения на „Газтрейд“ АД на нито един етап от тяхната реализация. Във връзка с единствената забележка, касаеща местоположението на бъдещия пирс и отправена от Дирекция „Морска администрация“, дружеството по надлежен ред е променило проектите в тази им част, като се е съобразило изцяло с изискването на Дирекцията корабното място на пирса да се намира на 200 метра от южната граница на фарватера. До момента са проведени 6 процедури по ОВОС завършили с положителни становища. За всички подобекти са провеждани обсъждания в община Белослав и съгласно издадените от нея над 20 становища няма възражения от населението;
 7. Към „Газтрейд“ АД няма каквито и да са предписания във връзка с инцидента в Хитрино. Инцидентът е с вагони и стока, собственост на съвсем друга фирма, нямаща нищо общо с „Газтрейд“ АД;

Напротив – служителите именно на нашето дружество помогнаха за овладяването и преодоляването на по-тежките последици след инцидента, за което „Газтрейд“ АД е получило благодарствено писмо от ГД „ПБЗН“, което Ви прилагаме; 

 1. Резервоарите за пропан-бутан в изграденото от нас пристанище са зарити с пясък, което ги приравнява на подземни, съгласно законовите разпоредби на пожарната. Изпълнени са по съгласувани с компетентните органи проекти и приети от Приемателни комисии със заповеди на ДНСК;
 2. Въпросното изтичане на газ в гара Борово, съгласно думите на пожарникарят, завъртял крана и стопирал теча,  е 2 кг., което е по-малко от вместимостта на една бутилка за битова газ. Вагоните и продуктът в тях са собственост на румънска фирма, а превозвач е БДЖ. Тук искам да поставя въпроса: ако от камион на доставчик, пътуващ с цел зареждане на определена бензиностанция, изтече гориво, то кой ще бъде виновен – доставчикът или бензиностанцията получател на горивото?

В статията, без да се спираме на тона и изявленията целящи да се подбуди неоснователен страх у четящите, се излагат твърдения, които по никакъв начин не са подкрепени с каквито и да са доказателства, опиращи се на каквито и да са документи, и представляват лъжи, които целят единствено и само да скрият истината за осъществяваната от нас търговска дейност, да заблудят общественото мнение, както и да навредят на търговския престиж и доброто име на „Газтрейд“ АД, на неговото административно ръководство и в частност на Изпълнителния директор – Милчо Василев. Не разбираме защо, при условие, че  журналистическата практика следва да се опира за принципа за достоверност и обективност, авторът на статията, без да е посочил  конкретните си източници на информация /особено, когато се „позовава“ на документи, изходящи от държавни или общински органи/ не ги е изписал на нито едно място, или не е цитирал изявление на  конкретен ръководител на съответната администрация. Не разбираме защо авторът, „научавайки“ тези „ужасяващи“ новини от своя източник, не е извършил проверка на изнесените от него данни със съответните запитвания до оторизираните институции, както и не е правил дори опит да се свърже с нашето дружество, за да уточни фактите. 

Провежданата в настоящия момент процедура по ОВОС е стартирала преди повече от четири години и основната й цел е изграждане на пирс в акваторията, което е едно съвремено техническо решение използвано от най-развитите държави. То щади природата от гледна точка на значително намаление на драгажните маси, които се отстраняват от дъното на езерото и последствията върху брегоукрепването на терена. Освен това, при него значително се намалява възможността от комулативен ефект (ефекта на доминото), тъй като корабното място е отдалечено от останалите подобекти на пристанището. Стартирането на тази процедура бе непосредствено след издаването от ДНСК на първото разрешително за ползване на пристанището през 2015 г. 

Явно за някои субекти, проследявайки процеса на първото изградено от нулата пристанище и виждайки вече финалния резултат, се явиха апетити за кражба на бизнес, каквито не са рядкост през последните години. Лошо говори за една държава, че за задоволяването на такива нездрави и неморални апетити се използват личности, представляващи общински и държавни структури. Най-вероятната причина за настоящата истерия е нашето писмо до директора на РИОСВ-Варна Вх.№91-00-4365(11) от 26.05.2021 г. Опасенията на „Газтрейд“ АД от евентуалните резултати от тази злостна кампания са изразени в писмо до областния управител-Варна с Вх.№ РД-21-2600-123/31.05.2021 и до кмета на Община Белослав с Вх.№ 2600-108/01.06.2021 година.

Приложения:

 • Благодарствено писмо от Главна дирекция „ПБЗН“ 
 • Писмо до РИОСВ-Варна с Вх.№91-004365(11) от 26.05.2021 г.

Последни новини

С пари от ЕС България придобива специализиран кораб за търсене и спасяване

Снимката е илюстративна. В началото на своя мандат заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев предприе незабавни действия по подготовката и внасянето за разглеждане
Прочетете

В наши води се провежда международното водолазно учение “Тритон”

Във Военноморска база - Варна и териториалните води на Република България се провежда водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „ТРИТОН 2022”, което ще продължи до 7 октомври 2022 година.
Прочетете

Европа дава пари за модернизиране и развитие на пристанищните терминали в България

Снимка: Пристанище Варна ЕС отпуска 1,61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период, обявиха от представителството на Европейската комисия в България. Предвидените
Прочетете

Докладът за Vera Su не разкрива кой не си е свършил работата на брега

Измина една година от засядането на плаващия под панамски флаг кораб VERA SU на скалистия бряг между н. Шабла и н. Калиакра. Публикуван е вече и окончателният доклад от разследването на Националният борд за разследване на произшествия във
Прочетете

Риба е причинила смъртоносното хранително отравяне на китайски кораб, загина още един моряк

Загиналите моряци от хранително отравяне на борда на китайския бълкер WU ZHOU 8 по всяка вероятност са консумирали риба. Това твърдят медии във Виетнам, където бе извършена въздушна евакуация на част от екипажа. Припомняме, че WU
Прочетете

Представят изкуствения остров за диви птици във Варненското езеро

В Дома на моряка ДП "Пристанищна инфраструктура" ще проведе идния четвъртък работна среща по Проект „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE
Прочетете

Турция започва полагане на кабели за контролната връзка на газовото находище в Черно море

През тази седмица започва полагането на подводни кабели на дъното на Черно море на контролната връзка с газовото находище на Турция. Това обяви Мелих Хан Билгин, генерален директор на турската ТРАО. По думите му дейностите ще бъдат
Прочетете

“Флотски арсенал” отбеляза 125 години от създаването си

Кораборемонтен завод “ТЕРЕМ–КРЗ Флотски арсенал” отбеляза 125 години от създаването си. От ръководството на предприятието връчиха почетни грамоти за значителен принос в развитието на предприятието на 21 служители, по един от всеки
Прочетете

Украйна очаква да получи нова корвета за флота си от Турция

В Турция бе спусната на вода нова украинска корвета, съобщи съпругата на президента на Украйна - Олена Зеленска, цитирана от РБК - Украйна и news.bg. "Днес в Турция имах честта да спусна на вода корвета, която ще служи на Украйна и
Прочетете

Български евродепутати сигнализират Европейската комисия за планираното от Турция увеличение на…

След интензивна комуникация с Българската Морска Камара, получих документация, която показва, че Турция едностранно увеличава таксите за преминаване на Проливите (Дарданелите и Босфора) между 3 и 5 пъти, както за натоварени, така и за
Прочетете

Последни новини

С пари от ЕС България придобива специализиран кораб за търсене и спасяване

Снимката е илюстративна. В началото на своя мандат заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев предприе

Риба е причинила смъртоносното хранително отравяне на китайски кораб, загина още един моряк

Загиналите моряци от хранително отравяне на борда на китайския бълкер WU ZHOU 8 по всяка вероятност са консумирали риба. Това твърдят медии във Виетнам, където бе извършена

Турция започва полагане на кабели за контролната връзка на газовото находище в Черно море

През тази седмица започва полагането на подводни кабели на дъното на Черно море на контролната връзка с газовото находище на Турция. Това обяви Мелих Хан Билгин, генерален

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент