Варна се сбогува с традиционния облик на рейдовата кула

Варна ще се сбогува с традиционния облик на рейдовата кула. В края на май ИА „Морска администрация“ – София е сключила договор за малко над 2,5 млн. лева с ДДС по обществена поръчка за инженеринг – проектиране и строително-ремонтни дейности на рейдовата кула на Пристанище Варна – Изток, установи проверка на Maritime.bg.

Снимка: Burning7Chrome | Wikimapia

В кулата трябва да бъде разположен комуникационно – информационен център. Срокът е 480 дни след подписването на договора.

Maritime.bg припомня, че в началото на 2020 г. правителството на Бойко Борисов прехвърли със свое решение стопанисването на кулата на базираната в София морска агенция.

От техническата документация по обществената поръчка за 2,5 млн. лева (толкова пари бяха отпуснати и за изтегляне на гориво от потънал кораб преди две години), която печели „АТИ – Апекс 2020“ ДЗЗД, става ясно, че кулата вече не отговаря на строителните изисквания, нито помещенията имат практическа ползваемост.

„По данни на очевидци през вторaта половина на осемдесетте години на миналия век кулата е претърпяла сериозна повреда след удар от голям плавателен съд, което е довело до нейното наклоняване. (…) Тежките повреди след сблъсъка с плавателния съд неминуемо са довели до невъзвратими деформации в долните части на конструкцията и нейните основи. Въпреки възстановителните работи, доброто качество на конструктивните материали и липсата на видими опасни за конструкцията деформации и пукнатини, считам, че експлоатационната надеждност на рейдовата кула не е на нужното за такъв обект ниво. За тази оценка допринася наличието на кухини с неустановени размери под бетонната настилка в близост до кулата и пукнатини в настилката, свидетелстващи за ерозивни процеси причинени, от въздействието на морето. Установяването състоянието на основата в близост до фундаментната конструкция на кулата и административната сграда следва да се постигне с извършването на геоложко проучване и изготвяне на хидрогеоложки доклад“, пише в техническото предложение по поръчката.

Към това мнение спечелилата фирма добавя, че „кулата по никакъв начин не отговаря на функционалните изисквания, предявявани към един съвременен комуникационен команден център“.

На тази база се предлага рейдовата кула да бъде цялостно реконструирана, включително фундаментната й конструкция. На прост език това означава, че по всяка вероятност настоящата кула ще бъде съборена.

„Необходимо е да се реализира строеж, отговарящ на градоустройствените показатели, актуалната нормативна уредба и предявените съвременни функционални изисквания за високотехнологичен комуникационен команден център“, пише още в документацията на проекта.

От нея става ясно, че административната сграда, която съществува и към момента, притежава добра експлоатационна пригодност и няма да бъде събаряна.

Как ще изглежда и какво ще бъде разположението на Рейдовата кула на Пристанище Варна, според идейния проект в документацията:

Новата Рейдова кула се предвижда да е 5-етажна, с монолитна скелетно-гредова конструкция. На двете нива на административната сграда е предвидена топла връзка с рейдовата кула. Така двете сгради ще могат да функционират заедно. Главният вход на административната сградата, който е от северната страна на имота се запазва и се предвиждат още два второстепенни входа от изток и запад на рейдовата кула. Вертикалната комуникация в сградата на рейдовата кула се осъществява чрез стоманобетонова стълба и асансьор, оразмерен за хора в неравностойно положение. Идейната проектна разработка е съобразена с възможностите на имота за естетическо и съвременно изграждане на сградите и съоръженията, както и околното пространство, пише в документацията.

Какво е предвидено да има в сградата (текстът е част от идейния проект и по съдържанието не са нанасяни корекции):


На кота ± 0.00
Входът към административната част на сградата е запазен от север. Влиза се в голямо фоайе със стълбищна клетка, като до нея са разположени две санитарни помещения: тоалетни за жени и мъже. На изток ще се разположат следните помещения: сървър, системен оператор, видеонаблюдение и охрана, а на запад е предвидена битова /стая за жената, съблекални и възможност за отдих и хранене/ и две административни помещения. Главното фоайе е и връзката между рейдовата кула и административната сграда. Рейдовата кула е със самостоятелна стълбищна клетка, която стига до покрива, пътнически асансьор и два самостоятелни входа от изток и запад. На ниво ± 0.00 се разполагат помещенията за техника /съоръжения и технически шкафове/, пътнически асансьор и тоалетна, оразмерени за хора в неравностойно положение.

Кота + 2.71 и Кота +3.80:
На ниво кота + 2.71 /административна сграда/ се достига от основната стълбищна клетка. Тук са разположени две административни помещения, заседателна зала, приемна и зала-ръководител, както и санитарни помещения: тоалетни за жени и мъже. За по-голямо удобство и функционалност от фоайето на административната сграда, през стълбищната клетка на рейдовата кула на ниво междинна площадка на кота +2.71 се осъщестява връзката между двете сгради. На ниво кота +3.80 /рейдова кула/ се предвижда просторна конферентна зала, пътнически асансьор със спирка на това ниво и тоалетна. От стълбищната клетка на рейдовата кула, от междинната площадка на кота +5.88 е предвиден и достъп до покрива на административната сграда.

Кота +7.80 и Кота +11.80:
На тези две нива в рейдовата кула се предвижда да се разположат административни /работни/ помещения, свързани с основната функция на сградата – ръководство на трафика в пристанището. На всеки от етажите има предвиден пътнически асансьор със спирка на съответното ниво и самостоятелна тоалетна, оразмерени за хора в неравностойно положение.

Кота +15.80
На това ниво се намира залата за управление на трафика в пристанището. Тя е най-важната зона в сградата. Тук се разполага главната комуникационна техника. Радарните и работни станции, които дават възможност на оператора да наблюдава в реално време измененията в обстановката на цялата акватория на Варненското пристанище, както и да наблюдава данни от различните сензори; УКВ-предаватели, с които се осъществява основно връзката с корабите; мониторите, чрез които може да се наблюдава състоянието на времето, посоката и скорост на вятъра в различни точки от акваторията, като и да се следят камерите за видеонаблюдение и друга специализирана техника. На етажното ниво отново има предвиден пътнически асансьор със спирка на съответното ниво и самостоятелна тоалетна, оразмерени за хора в неравностойно положение.

Кота +19.80
До тук се достига чрез основния комуникационен възел /стълбищната клетка на рейдовата кула/. От нея директно се излиза на терасата за разполагане на радиолокационна и съобщителна техника.


На 29 юни ИАМА – София публикува обявление за събиране на оферти за изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор на СМР на кулата, както и за издаване на технически паспорт. За тези дейности агенцията е предвидила други 69 900 лв. без ДДС.

В края на април т.г. Морска администрация – София подава уведомление в АОП, че е завършен ремонт на старата рейдова кула в Терминал 2А на Пристанище Бургас. Проект, за който агенцията е разходила други 157 280 лв. без ДДС.

Maritime.bg припомня, че през 2015 г., в Деня на Варна – 15 август, в кв. Аспарухово беше открит Бреговият център за управление на корабоплаването.

Седмица по-рано беше открита сграда със същата функционалност и на пристанището в Бургас.

Тяхното строителство възлезе на около 4 млн. лева.

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент