Пристанище Бургас работи по световни стандарти за екология и безопасност

  • Съоръженията за наливни товари на порта са правени по модел на пристанището в Ротердам.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е концесионер и пристанищен оператор на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“, като части от пристанище за обществен транспорт – Бургас.

Като социално отговорно предприятие, един от основните приоритети на дружеството е осигуряването на безопасна експлоатация на пристанищните съоръжения, грижа за здравето на нашите клиенти, служители и общностите и опазването на околната среда. В тази връзка и по повод публикуваните противоречиви и неверни твърдения за потенциален риск от аварии на територията на пристанището, уверяваме гражданите на град Бургас, че пристанищните съоръжения за обработка на наливни товари (сярна киселина, втечнени въглеводородни газове и течни газьоли) са изградени съгласно най-високите технологични стандарти прилагани в света и отговарят на всички нормативни изисквания за експлоатация на такива съоръжения, коментираха пред Maritime.bg от дружеството.

Съоръженията са проектирани от водещи инженерни компании в Европа и са заимствали прилаганите технологии в пристанищата на Ротердам, Антверпен и др., където комплексите за обработка на наливни товари са разположени в непосредствена близост до населените места, поради производствени и технологични причини (приложена ситуация на пристанище Ротердам).

Пристанищните съоръжения за обработка на наливни товари са изградени, съгласно одобреният от национален междуведомствен експертен съвет Генерален план за развитие на пристанището и са преминали всички необходими съгласувателни процедури с компетентните институции. С цел опазване на околната среда и предотвратяване на аварии и рискове за населението, за пристанищните съоръжения са проведени нормативно определените процедури по Глава 6 от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), завършили с решение, че реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

„Не може да приемем твърденията, че съоръженията са изградени в нарушение на ЗООС, без да е премината процедура по ОВОС, тъй като провеждането на тази процедура е задължителна само при изграждането на пристанища за обществен транспорт и пристанищни терминали, а не за пристанищни съоръжения за обработка на товари по смисъла на § 2, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които се намират върху територията на вече изградени пристанищните терминали“, отбелязват от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

В конкретния случай Пристанищен терминал „Бургас Изток 2 (А) е изграден и въведен в експлоатация на 13 юни 2005 г., като за целта е проведена съответната процедура по ОВОС, приключила с Решение на Министерството на околната среда и водите от 2001 г. От въвеждането в експлоатация на пристанищните съоръжения са извършени редица проверки и инспекции от постоянно действащи междуведомствени комисии, като към момента не са констатирани случаи на отклонения от изискванията за безопасност или потенциални рискове за околната среда.

Водени от принципа за прозрачност на своите действия, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД отново кани заинтересованите граждани да присъстват на Деня на отворените врати – 19 Февруари 2022 (поради огромния интерес местата са почти запълнени) и да се уверят в безопасността на пристанищните съоръжения.

План на пристанище Ротердам, откъдето е видно, че комплексите за съхранение на газ и газьол са разположени в непосредствена близост до центъра на града

Вижте още:

Последни новини

Последни новини