311 млн. лева достигнаха инвестициите в „БМФ Порт Бургас”

„БМФ Порт Бургас” ЕАД убеди гражданите в безопасността на съоръженията, изградени на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. На 19 февруари 2022 г. в Деня на отворени врати 40 души посетиха терминала, на място се увериха, че  сигурността и опазването на околната среда са приоритет за концесионера, видяха построеното през последните десет години, запознаха се с извършените крупни инвестиции, довели до увеличение на товарооборота и броя на работните места, съобщават пред Maritime.bg от дружеството.

Денят на отворени врати премина  при стриктно спазване правилата за вътрешния ред в пристанището, целящи опазване здравето и сигурността на работещите и на посетителите. След предварително записване гражданите бяха  разпределяни на групи от по 5-6 души. По график, между 10 и 16 часа, всяка от групите, придружавана от служители на „БМФ Порт Бургас”, обходи комплекса за втечнени въглеводородни газове, буферния склад за течни горива и специализирания комплекс за сярна киселина. Специалисти от дружеството показаха и разясниха начините, по които  работят съоръженията, системите за безопасност и сигурност и за опазване на околната среда. В конферентната зала на дружеството чрез презентация посетителите бяха запознати с цялостната инвестиционна политика на  „БМФ Порт Бургас” ЕАД – концесионер на пристанищните терминали „Бургас Изток-2” и „Бургас Запад”.  

Първоначалната инвестиционна програма по договорите за концесия на двата терминала е предвиждала да бъдат направени инвестиции в общ размер на 258,2 млн. лева за целия срок на концесиите. Само за периода от 2012 г. до 2021 г. обаче  концесионерът е изпълнил инвестиции в размер на 311 млн. лева. С повече от половината от средствата, платени от концесионера, са изградени обекти – публична държавна собственост. Изградени са нови съоръжения, модернизирани са пътната и ж.п. мрежата, извършена е рехабилитация на пристанищната инфраструктура, наличните съоръжения са модернизирани, закупени са ново оборудване и техника за обработка на товари. 

В изграждането на комплекса за обработка на сярна киселина са вложени 12 млн. евро. Модерните проектни решения и оборудване отговарят на най-високите европейски стандарти, системата за управление и контрол е напълно автоматизирана. Технологичната схема от тръбопроводи (разположени върху бетонови канали с киселиноустойчива изолация), помпи, резервоари и арматура е затворена. Резервоарите са с двойни дъна и котловани, осигурена е възможност за неутрализация на кисели води и система за абсорбиране на пари, пожарната безопасност е обезпечена, извършва се непрекъснат автоматичен и визуален контрол. 

Сярната киселина се приема от жп цистерни, съхранява се в резервоари и посредством най-съвременния модел специализирано оборудване (товарно рамо) се претоварва на  кораби. 

В комплекса за обработка на втечнени въглеводородни газове (пропан бутан) са вложени 6 млн. евро. Това е единствения по рода си в България специализиран комплекс за разтоварване на втечнени въглеводородни газове от танкери и директно претоварване на жп и автоцистерни без съхранение, с изградена иновативна система за втечняване на газовите пари. Проектните решения, оборудването и съоръженията са съобразени и отговарят на всички изисквания на нормативната уредба. Изградени са автоматизирана система за управление на технологичните процеси, интегрирана система за отчетност, точки за контрол, газсигнализираща система, мълниезащита и заземления, пожароизвестителна система, инсталация за водно охлаждане с морска вода, предпазни стени и клапани, блокировки, ограничен достъп и видеонаблюдение. Построени са жп станция и автостанция, сгради и съоръжения с противопожарно оборудване, контролна зала с електрически централен хъб и др. Благодарение на инвестициите в това модерно съоръжение се постигат претоварни норми до 200 кубически метра на час при разтоварване на танкер, като едновременно с разтоварването се натоварят шест вагонни цистерни и една автоцистерна. 

На терминал „Бургас Изток – 2” е и Буферният склад за дизелово гориво, който включва 5 резервоара по 1000  м3, разположени в обща обваловка за приемане от танкери и последваща експедиция през наливна естакада на автоцистерни. Тук са изградени нивомерна система, сигнализация за препълване, дистанционно автоматично управление, измервателни системи с автоматични товарни контролери, системи за аварийна и противопожарна безопасност.

И комплексът за пропан-бутан, и Буферният склад за дизелово гориво са свързани онлайн с Агенция Митници, която осъществява директен контрол на акцизните стоки.

default

Съоръженията на терминал „Бургас Изток-2” са многократно проверявани от експерти на РИОСВ – Бургас.  При всички проверки е констатирано, че операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в  Доклада за безопасност, Политиката за предотвратяване на големи аварии и Аварийния план. Съоръженията са напълно безопасни.

В резултат на значителната модернизация и мащабната инвестиционна програма на концесионера товарооборотът на пристанище Бургас  е нараснал от 1,5 млн. тона при предоставянето на концесиите до 6, 915 млн. тона през 2021 г. Обработените от концесионера товари на двата терминала за периода 2012 г. – 2021 г. са в общ размер на 48 млн. тона.

Значим е и социалният ефект – по-големият товарооборот означава повече работни места и по-добро заплащане. Докато към момента на предоставяне на концесиите броят на наетите по трудов договор работници и служители е бил 686, сега тук работят над 800 души, като е имало и периоди, в които броят на работниците и служителите е достигал 1100 човека.  По този показател „БМФ Порт Бургас“ ЕАД се нарежда сред най-големите работодатели в региона, като същевременно влияе и на развитието на бизнеса в Бургаска област. Над 100 компании  –  малки и средни предприятия, са пряко или косвено ангажирани с дейностите, извършвани в двата пристанищни терминала. 

Работниците и служителите на „БМФ Порт Бургас” са сред най-добре обгрижваните и заплатените в Бургаска област, според компанията. Ръстът на заработените средни заплати в предприятието за последните пет години е 68%.  Квалификацията и преквалификацията за пристанищните работници и служители се извършва безплатно в създадения от дружеството Център за професионално обучение. Десетки милиони левове са инвестирани в подобряване на условията на труд, в обучението и в грижа за здравето  и безопасността на работниците и служителите. Стриктно се прилагат международните стандарти за сигурност  и безопасност.  За служителите в специализираните терминали са осигурени висококачествени лични предпазни средства, специализирано работно облекло,  напълно съобразено с конкретните работни условия. Извършват се ежедневни инспекции по безопасност, наблюдава се общото състояние на работната среда, инфраструктурата и оборудването. 

В Деня на отворените врати всички граждани, посетили Пристанищен терминал „Бургас Изток-2“, останаха удовлетворени от видяното и наученото, запознаха се с прилаганите мерки и стандарти, убедиха се в безопасността на работа на изградените пристанищни съоръжения. Голяма част от посетителите за първи път посетиха работещото бургаско пристанище, осигуряващо работни места за много бургаски семейства.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за