Планира се изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива в българските пристанища

На 22 юли от 1000 ч. ще се проведе онлайн обществено обсъждане на Проекта на програма за транспортна свързаност за програмния период от 2021 до 2027 г., обявяват от Министерството на транспорта и съобщенията, установи справка на Maritime.bg. Внедряването и последващото развитие на интелигентни транспортни системи във видовете транспорт ще подобри безопасността и сигурността на транспортната система. За водния транспорт ще бъдат доставени мултифункционални плавателни съдове и съоръжения. Предвидени са инвестиции за развитие и разширяване на пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизация и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт, според проекта.

Насърчаването на мултимодалния транспорт, посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт, има възможност да подобри цялостната транспортна ефективност, стимулирайки използването на железопътен и воден транспорт. Необходимо е да продължат инвестициите за подобряване на условията за корабоплаване по цялото протежение на Дунав, включително поддържането на високо ниво на информационно и навигационно осигуряване, пише в проекта.

В него е залегнала нуждата от допълнителни инвестиции за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав, както и за повишаване на безопасността на корабоплаването в морските пространства на България посредством надграждането на интелигентни транспортни системи и съоръжения. Предвидените мерки следва да допълват реализираните в предходните програмни периоди проекти.

В Общата морска програма за Черно море се посочва, че основното предизвикателство пред черноморските държави е да се осигури опазване на околната среда и устойчивост при експлоатацията на крайбрежните и морски ресурси в Черно море. Подобряването на транспортната свързаност в региона също трябва да бъде приоритет, за да се използва максимално потенциалът на морския басейн за развитие на връзките по осите Изток-Запад и Север-Юг и между Европа и Азия.

Необходимо е да се осигури устойчиво развитие на транспортната система, включително посредством подобряване на безопасността и използването на възобновяема енергия и алтернативни енергийни източници. За реализацията на целите и приоритетите на програмата ще допринесат проектите за последващо развитие и надграждане на интелигентните транспортни системи и съоръжения, изграждането на зарядна инфраструктура за алтернативни горива в пристанищата и подобряването на пристанищните съоръжения. 

Необходимо е да се ограничи и замърсяването от корабоплаването, с което ще се допринесе за реализацията на Общата морска програма за Черно море. Програмата за транспортна свързаност ще има принос и към изграждането на зарядна инфраструктура за алтернативни горива в пристанищата за обществен транспорт, което също ще допринесе за намаляване на замърсяването от корабоплаването и за опазване на околната среда, сочи справката на Maritime.bg. 

За постигането на целите за мобилност на вътрешните водни пътища пък се планират проекти, свързани с надграждането и последващото развитие на хармонизирани информационни системи в корабоплаването, доставката на мултифункционални плавателни съдове, модернизацията и изграждането на пристанищни съоръжения за безопасен, ефективен и сигурен вътрешно-воден транспорт и др.

Ще бъдат доставени мултифункционални плавателни съдове и съоръжения, чрез които ще се допринесе за подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунава и ще се предоставят необходимите данни и информация за адекватна намеса в периоди на ниски води за обезпечаване на необходимите за корабоплаването дълбочини, както и за подобряване на навигационно-пътевата обстановка, респ. повишаване на безопасността в реката. Предвижда се доставка на оборудване и надграждане на системи за повишено качество на информацията.

С доставката на многоцелеви аварийно-спасителни и патрулни кораби и специализирано оборудване, както и с изграждането на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии ще се допринесе за безопасността и сигурността в морските пространства на страната, както и ще се реагира при инциденти /търсене и спасяване, пожари, нефтени разливи, замърсявания/, пише още в проекта за програма.

Ще бъде изграден брегови център за общ контрол над корабоплаването по спазване на международните правила за предпазване от сблъскване на море COLREG, за задължителните докладвания към корабите, както и за предотвратяване на замърсяване.

Проектите за българска морска система за търсене и спасяване и за придобиване на специализиран многофункционален спасителен кораб допринасят за безопасността на морския транспорт при аварии и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и зоните от НАТУРА при аварийни операции. Проектът за информационна система за безопасност и устойчивост на морския транспорт допринася за превенция от замърсяване на морската среда и за безопасността чрез упражняване на общ контрол над корабоплаването в морските пространства, пише още в мотивите на обвения за обществено обсъждане Проект на програма за транспортна свързаност за програмния период до 2027 г. 

Проектите за подобряване на корабоплаването допринасят за целите на Общата морска програма за Черно море посредством насърчаване на устойчивото и безопасно корабоплаване, интелигентната свързаност и дигитализация.

Предвидени са инвестиции за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по РПМ /по TEN-T/ и в пристанищата за обществен транспорт /морски и вътрешно-водни/ по TEN-T. Посредством планираните инвестиции ще се насърчи подмяната на високоемисионните автомобили с електрически и ще се допринесе за намаляване на замърсяването от корабоплаването.

Реализацията на проектите ще допринесе за насърчаване на енергийната ефективност посредством използването на алтернативни горива, за намаляване на емисиите на парникови газове и опазването на околната среда и климата. 

Ще се извърши модернизация на терминали и съоръжения за натоварване и претоварване в пристанищата за обществен транспорт. Планирани са инвестиции за разширение на пристанище Лом за създаване на условия за изграждане на мултимодален терминал, както и на пристанище Варна /ново кейово място/ за извършване на мултимодални операции. Ще  се изградят пристанищни съоръжения (кейови стени и съоръжения, съоръжения против заливане, вълноломи, специализирани кейови места за аварийно-спасителна и патрулна дейност) за ефективен и сигурен вътрешно-воден, морски и интермодален транспорт. Планирано е изграждане на съоръжения против заливания на терминал Русе, реконструкция на терминал Лом, реконструкция на пристанищни съоръжения за баластни операции. В списъка с населени места с потенциален риск от наводнения е регионът на Русе.  Целта на съоръженията против заливане на терминал Русе е да не се допуска наводнение на територията му при високи води на р. Дунав. Съоръженията са алтернатива на поетапното повдигане на на кейовите стени, складовите и работни площи. Повишената безопасност в периода с риск от заливане ще подобри ефективността на пристанищния производствен процес. Ще се елиминират рискови ситуации, които налагат принудително да се експедират товари и да се демонтира техника от терминала, заплашен от щети. Терминал Лом е с инфраструктурни проблеми и също попада в регион със заплаха от наводнения. Разливите на р. Дунав в участъка на Лом навлизат в града основно от  Пристанище Лом. Проектът ще осигури защита на гр. Лом от високи води в р. Дунав, както и  работата на корабните места за насипни товари в Пристанищен терминал Лом. Посредством високотехнологични пристанищни съоръжения за безопасно и екологосъобразно осъществяване на баластни операции в морските пристанища и информационна система за контрол ще се предотврати замърсяване чрез изхвърляне на баластни води. 

Гъстотата на съществуващата пристанищна инфраструктура е висока и е наличен свободен пристанищен капацитет, но много от качествените параметри не отговарят на съвременните изисквания за предоставяне на услуги. 

Поради липса на национална мрежа от интермодални терминали, които да  обслужват  нуждите на железопътния и водния товарен транспорт, не се използват  съществуващите възможности за развитие на интермодални превози, сочат констатациите в проекта за следващия период до 2027 г. 

Последни новини

Последни новини