Развитието на устойчиви аквакултури става приоритет за Европейския съюз

По време на заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство в Брюксел министрите постигнаха съгласие по набор от заключения относно по-нататъшното развитие на устойчивите аквакултури в ЕС.

Министрите приветстваха стратегическите насоки за по-устойчив, издръжлив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021—2030 г., предложени от Европейската комисия. 

Те подчертаха също така, че е важно да се даде подходящ висок приоритет на сектора. Съветът изрази подкрепата си за разработването на нови сладководни и морски методи за аквакултури със слабо въздействие върху околната среда и подчерта необходимостта да се гарантира предоставянето на питателна, здравословна и безопасна храна и да се намали силната зависимост на ЕС от вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури, като по този начин се допринесе за продоволствената сигурност.

“Успяхме да постигнем съгласие по основната посока за по-нататъшно развитие на аквакултурите в ЕС. Това е един бързо разрастващ се и разнообразен сектор, в който се произвеждат както морски, така и сладководни видове. Искрено вярвам, че аквакултурите играят важна роля за укрепване на продоволствената ни сигурност, но също така и за допринасяне за нашите цели, определени в Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. Подчертаването на основните предизвикателства и заплахи може да ни помогне да повишим конкурентоспособността и устойчивостта на сектора на аквакултурите в ЕС”, каза Зденек Некула, министър на земеделието на Чешката република.

Във връзка с това министрите изтъкнаха необходимостта от интензивно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел прилагане на насоките за аквакултурите, както и необходимостта винаги да се вземат предвид особеностите на всеки вид система за аквакултури, както морска, така и сладководна.

Освен това министрите отбелязаха необходимостта от обезвреждане на използваната вода в съответствие с приложимото право и факта, че емисиите на определени количества хранителни вещества във водата не могат да бъдат напълно избегнати. Те призоваха Комисията да подобри съгласуваността между целта за разрастващ се устойчив сектор на аквакултурите в ЕС и законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Министрите отбелязаха със загриженост и нарастващите популации на хищници, по-специално защитени видове като корморани и видри, които се превърнаха в значително предизвикателство за операторите в сектора на аквакултурите и причиниха значителни щети на много предприятия. В това си качество те настоятелно призоваха Комисията да набележи ефективни и ефикасни мерки за управление в целия ЕС с цел предотвратяване и намаляване на щетите, причинени от тези хищници. Те подчертаха също така значението на управлението на болестите, в което хуманното отношение към животните и научните изследвания играят ключова роля.

Накрая министрите заявиха, че по-нататъшните стъпки за повишаване на екологичните характеристики на сектора на аквакултурите в ЕС включват биологичното отглеждане на аквакултури, както е предвидено в стратегията „От фермата до трапезата“ и плана за действие за развитието на биологичното производство.

В това си качество те приканиха Комисията да обмисли предложение за изменение на регламента относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, който понастоящем позволява биологичното сертифициране за отглеждане на черупкови организми и рибовъдство само при много строги условия.

Някои сладководни, морски и други системи за аквакултури постигат по-високи екологични показатели, но понастоящем не съществува схема на равнище ЕС за етикетиране или сертифициране на устойчиви продукти и не са определени условия в полза на тези видове аквакултури.

Във връзка с това министрите приканиха Комисията да предложи установяването на прозрачна система на ЕС за признаване и възнаграждаване на производителите за управлението на аквакултури, което е екологосъобразно или позволява предоставянето на допълнителни екосистемни услуги, за да се митивират производителите и да се осигури дългосрочна схема за подпомагане за тези дейности. Те също така препоръчаха повишаване на осведомеността на потребителите за всички ползи от аквакултурите.

Последни новини

Последни новини

Пристанищата на България ще бъдат блокирани, ако “Лукойл Нефтохим” спре работа

Възможното спиране на работата на най-голямата компания за нефтопреработване на Балканския полуостров - "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас", ще доведе до блокиране на българските пристанища

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент