Започва проучването на местообитания и видове, предмет на опазване в „Натура 2000” в Черно море

Международен екип от учени и експерти започва работа по изготвяне на картата на разпространението на местообитания и видове в защитените зони в българската част на акваторията на Черно море.

Екипът започва изпълнението по основната дейност от проект BG16M1OP002-3.005-0001 „Натура 2000 в Черно море“ – „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“. 

Основната цел на проекта е завършване на мрежата „Натура 2000“ в морска среда в съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията). 

Една от специфичните цели на проекта е да се установи разпространението и природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в морската част на мрежата „Натура 2000“ в България. Предмет на проучване и оценка са седем типа морски и крайбрежни природни местообитания, два вида китоподобни и два вида риби. 

Типовете природни местообитания са постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, естуари, обширни плитки заливи, подводни или частично подводни морски пещери. Към тях спадат тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода, подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове, и съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове). Видовете морски бозайници са Афала (Tursiops truncatus) и Морска свиня (Phocoena phocoena). Видове риби са Карагьоз, Дунавска скумрия (Alosa immaculata) и Малък карагьоз, Харип (Alosa tanaica).

В рамките на проучвателните мероприятия трябва да бъдат инвентаризирани 17 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в страната, включващи в границите си морските пространства.

Общата стойност на проекта е 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите. Изпълнител на дейността е ДЗЗД „ПОНТУС ИНДАГО“. По график всички дейности трябва да приключат до 30 ноември 2023 г.

Последни новини

Последни новини

БАМК: Отвличането на „Galaxy Leader“ е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН

Отвличането на "Galaxy Leader" е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН. Това пише в декларация до премиера Николай Денков на Българската

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер „Central Park“

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер CENTRAL PARK, в екипажа на който има двама български моряци. Това стана ясно от думите на говорителя на Пентагона

Израелската ZIM: Предприемаме временни проактивни мерки, за да гарантираме безопасността на нашите екипажи

Израелската ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) потвърждава постоянния си ангажимент да обслужва източносредиземноморските и израелските пристанища. Това обявиха пред