Проект за обновено рибно стопанство вдига туристическия имидж на община Батак

Два важни резултата с изпълнението само на един проект като бенефициент по Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г.) (ПМДР) постигна Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Пещера“. Те са насочени към повишаване интереса към рибарския район на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Балкани: Батак-Девин-Доспат“, чрез създаване на територията му на нова туристическа атракция и използване на местния ресурс за възстановяване на рибовъдното стопанство в с. Фотиново. Това заяви пред maritime.bg Иван Джинев, председател на Управителния съвет на Сдружението.

Двете задачи, които изпълнихме са заложени в самото наименование на проекта ни – „Развитие на туристическите атракции в община Батак чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново“. Той е по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ и е на стойност 116 219,70 лв.

„Идеята ни е да развием възможностите за риболовен туризъм със значителна добавена стойност, а това може да стане чрез подобряване атрактивността на инфраструктурата за привличане на туристическия интерес и подобряване на качеството на туристическите услуги. Проектът поставя специален фокус върху децата и младите хора от територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, обясни Иван Джинев. Чрез успешното му реализиране те вече имат възможност да се запознаят с методите на отглеждане на риба и като цяло с рибовъдството. Към това трябва да се прибавят и ползите от произведената риба в стопанството, което се очаква да допринесе за повишаване консумацията на рибни продукти, увеличаване потока на туристите, а оттам идва и ефектът върху местната икономика.

Какво представлява самият проект? Първо чрез цялостни строително-монтажни работи беше възстановено пъстървовото стопанство в село Фотиново, община Батак. Ремонтирани бяха четирите бетонови басейна, малката прилежаща къща за демонстрационни дейности и обслужване на стопанството. Основно бяха обновени склада за фураж, дървения заслон с барбекю.  

Идеята на Сдружението и неговите членове бе да превърне този стар, изоставен и неработещ рибарник в един възстановен и действащ рибарник с чиста вода. Като единствената възможност за реализация на тази идея бе това да стане чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Стратегията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ като инструмент за местно развитие и подкрепа на рибарските дейности на територията ѝ.

Сдружението има план как да доразвие и надгради проекта, като за в бъдеще смята да отглежда по-големи количества зарибителен материал, с цел разселване в природата, поясни неговият председател. Зарибителният материал ще се доставя в стопанството в периода април-май като личинки, а през късна есен се извършва зарибяване с еднолетки. Идеята е възстановеното стопанство да бъде зарибявано с до 100 000 бр. пъстърви.

На практика с този проект отговаряме на големите предизвикателства, които предлага нашият рибарски район.  Над 4 792 хектара (3,12 %) от неговата територия са водни площи. Той се характеризира с висока концентрация на язовири (10 на брой, някои от които са сред най-големите в страната) и реки с подходящи условия за развитие на аквакултури и извършване на любителски риболов. Значителна част от рибарската територия попада в защитените зони по Натура 2000. Всичко това налага прилагането на специални мерки и внимателно използване на потенциала, който тези зони предоставят, подчерта още председателят на Ловно-рибарското сдружение. 

Той допълни, че село Фотиново, не е избрано случайно. „Да започнем от неговото разположение, което е не далече от град Батак и от курорта Цигов чарк, които годишно привличат хиляди туристи от страната и чужбина. Голяма част от посетителите идват с основен мотив риболов“, каза Иван Джинев. Отделно в селото се намират Фотинските водопади, които се посещават от всички туристи на града и курорта. Идеята ни като кандидат с този проект бе насочена към създаване на нова за територията туристическа атракция, чрез използване на местния ресурс или в случая, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново, което е собственост на Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Пещера“. Ползването му е безплатно за посетителите, а рибата, която се отглежда в стопанството се използва за демонстрационни дейности и за зарибяване на водоемите на територията на Община Батак, информира Джинев

Добрата практика, постигната с този проект, може да бъде приложена и в други рибарски територии на страната, които притежават потенциал за развитие на екотуристически продукти и риболовен туризъм. Може да послужи за пример и  области с вътрешнотериториално производство на аквакултури. Реализирането на подобен проект може да допринесе за повишаване на рентабилността на рибовъдните стопанства, изграждане на капацитет на деца и млади хора чрез запознаването им с методите на отглеждане на аквакултура, ползите от рибата, както и повишаване на консумацията на рибни продукти и увеличаване на туристите, подпомагайки развитието на туристическия сектор и местната икономика, добави в заключение председателят на УС на Сдружението.

ПМДРА

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по