АППД планира да придобие нова драга

През последните 10 години изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) успя да модернизира своя флот и материално-техническа база благодарение на успешно осъществени проекти, финансирани по европейските фондове. Общата им стойност е повече от 45 милиона лева, съобщи в интервю за БТА изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев. 

Най-големият проект от тях е „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“. Той е осъществен в периода януари 2018 г. – септември 2022 г. и е на стойност близо 21 млн. лева. От тях 85 процента са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15 на сто са национално съфинансиране. 

По проекта ИАППД придоби съвременна драгажна техника, с която може да осигурява корабоплавателния път в българския участък на реката. Оборудването включва драга, която получи името „Янтра“, построена в нидерландска корабостроителница, маневрен кораб „Искър“, несамоходни понтон и шалан, построени в корабостроителница в Гюргево, както и тръби за пренос на наноси. 

По думите на Занев друг значим и успешно изпълнен проект за ИАППД е „FAIRway Danube“, финансиран по Механизма за свързване на Европа. В него Агенцията е била партньор на речните администрации от Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния. Той е осъществен в периода юли 2015 г. – декември 2021 година. Средствата за ИАППД са над 6 млн. евро, благодарение на които Агенцията придоби два нови плавателни съда – хидрографен катер, с който се извършват хидроложки и хидрографски измервания, както и маневрения кораб „Осъм“, предназначен за обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци. 
Внедрена е и интегрирана система за управление на водния път, изградени са 10 нови автоматични хидрометрични станции за измерване на водните нива, както и е подобрена прогнозата за водните стоежи в общия българо-румънски участък на реката. 

Занев обясни, че по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, осъществен в периода март 2016 г. – януари 2018 г по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 година, във варненска корабостроителница е построен хидрографският кораб „Дунав 1“. Той е снабден с многолъчев ехолот и „Lidar“, с които се извършва проследяване на хидроморфоложките изменения на реката, състоянието на речното русло и движението на седиментите, които са една от причините за образуване на прагови участъци. 

През последните години Агенцията работи по проектите „Danube STREAM“ – с бюджет над 2,1 млн. евро, и проект „Danube Sediment“ – с бюджет над 3,5 млн. евро. Те са финансирани по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“.

Екипът на ИАППД е реализирал проекти, финансирани от Седма рамкова програма, Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“, Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Административен капацитет“. 
По оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. са изградени 10 нови автоматични станции и 160 плаващи светещи буя, 980 несветещи брегови знака и 20 светещи фара със система за мониторинг.   

„С това усилията на ИАППД за модернизация не приключват. В момента екипът на Агенцията работи по подготовката на проекти, които да бъдат финансирани през новия програмен период. По програма „Транспортна свързаност“ 2022 – 2027 година ще кандидатстваме за рехабилитация на над 100-годишната кейова стена в лимана на ИАППД на речен километър 491, която е силно компрометирана и има нужда от спешен ремонт, както и за придобиване на нова самоходна смучеща драга.

Съвместно с колегите от речната администрация (АФДЖ) в Галац подготвяме проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за доставка на модерни навигационни знаци, които са от ново поколение, както и за изграждане на съвместна софтуерна платформа за мониторинг на тези знаци. Планира се и доставка на специализирано плавателно средство за поддръжка на бреговата навигационна обстановка“, каза Занев. 

По думите му Агенцията работи и по проект „FAST Danube“, който чрез осъществяване на инженерни мерки цели намиране на трайно решение и осигуряване на корабоплаването по реката през цялата година. 

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и