Европа затяга контрола над риболова

Съветът постигна предварително споразумение с Европейския парламент по актуализирани правила за предотвратяване на прекомерния улов на риба. С преразглеждането на системата за контрол на рибарството се модернизира начинът, по който се контролират риболовните дейности, за да се гарантира, че корабите на ЕС и тези, които извършват риболов във водите на ЕС, спазват правилата, определени в общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Прекомерният улов е не само една от най-големите заплахи за морската среда, но и вреди на поминъка на крайбрежните общности в ЕС.

За да го предотвратим, се нуждаем от модерна и ефективна система за контрол на рибарството, използваща пълноценно най-новите технологични разработки, пишат от пресслужбата на Европейския съвет.

Със споразумение от днес се доближаваме още повече до постигането на тази цел, гарантирайки, че екологичните принципи, залегнали в политиката на ЕС в областта на рибарството, се прилагат на практика, заяви Петер Кулгрен, министър по въпросите на селските райони на Швеция.

Със споразумението се актуализират около 70% от съществуващите правила за контрол на риболовните кораби с цел да се повиши устойчивостта на риболова в ЕС. Основните промени включват:

  • системи за наблюдение на кораби (VMS) и електронно записване: за да се осигури съответствие с ОПОР, всички риболовни кораби ще бъдат проследявани чрез VMS (за някои малки кораби тези правила ще се прилагат от 2029 г.) и ще бъдат задължени за регистрират улова си с електронни средства;
  • любителски риболов: любителите рибари, ловящи специфични видове, ще трябва да бъдат регистрирани и да записват и докладват своя улов чрез електронна система;
  • задължение за разтоварване: ще се използват инструменти за електронно наблюдение от разстояние, за да се гарантира, че нежеланият улов се докарва на брега;
  • преразглеждане на системата за санкциониране: ще бъдат установени минимални равнища на административни финансови санкции за тежки нарушения на правилата на ОПОР, като алтернатива на наказателните санкции; на равнище ЕС ще бъде договорен списък с общи критерии за някои от изброените тежки нарушения;
  • подобряване на проследимостта по веригата на доставки: ще бъде улеснено проследяването на пресните рибни продукти и продуктите от аквакултури (включително преработени продукти след проучване на Комисията и петгодишен предходен период).

Предвидени са и нови правила относно допустимото отклонение (или грешката) при изчисляването на улова, което ще помогне да се избегне погрешното докладване. Събирането на данни за любителския риболов също ще бъде подобрено.

И накрая, някои по-големи кораби ще бъдат оборудвани с устройство за измерване на мощността на двигателя, за да се гарантира, че риболовният им капацитет остава в границите, определени в ОПОР.

По принцип новите правила ще започнат да се прилагат две до четири години след приемането им. Това ще осигури достатъчно време на органите на ЕС в областта на рибарството и на други заинтересовани страни да се адаптират към новите изисквания.

Ще бъде въведена цифрова система (известна като „CATCH“) в контекста на схемата за удостоверяване на улова за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН). Целта е да се гарантира, че сертификатите за улов и други свързани документи ще се управляват в единна цифрова среда в целия ЕС, като по този начин ще се подобри способността на компетентните органи да откриват продукти, получени от ННН риболов.

Държавите извън ЕС ще могат да изготвят и заверяват сертификати за улов директно в цифровата среда на CATCH. Вносителите ще трябва да представят сертификати за улов чрез CATCH и за рибните продукти, внасяни в ЕС.

ЕС е най-големият пазар за морски храни в света, а риболовът играе важна икономическа, социална и културна роля в много държави от ЕС.

ОПОР определя принципи за поддържане на рибните запаси в добро състояние във водите на ЕС, като същевременно подкрепя рибарските общности. Те включват квоти за предотвратяване на прекомерния улов, ограничения на мощността на двигателите на корабите и задължения за връщане на уязвими видове като акули обратно във водата.

За да се гарантира спазването на тези правила, ЕС се нуждае от модерна, ефективна и хармонизирана система за контрол на рибарството, която използва най-добрата налична технология.

Посланиците на държавите членки към ЕС ще бъдат приканени да одобрят споразумението, постигнато с Парламента на предстоящо заседание на Комитета на постоянните представители. След това текстът на регламента ще бъде редактиран от юрист-лингвистите, преди да бъде приет от министрите на предстоящо заседание на Съвета.

Основната правна рамка за системата на ЕС за контрол на рибарството е определена в Регламент (ЕО) № 1224/2009 относно контрола на рибарството. Мониторингът се извършва от националните органи с подкрепата и сътрудничеството на Европейската комисия и на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA).

През 2018 г. Комисията публикува предложение за преразглеждане на системата за контрол, за да я опрости, да я направи по-ефективна и да гарантира пълно спазване на реформираната ОПОР. Основните цели бяха да се подобри наличността и надеждността на данните, да се хармонизира прилагането в държавите от ЕС, да се намали административната тежест и да се насърчи използването на технологии като CCTV.

Съветът постигна съгласие по позицията си (общ подход) по предложения регламент на 28 юни 2021 г. Преговорите с Парламента започнаха през юли 2021 г.

Последни новини

Последни новини