Няма превишения по нито един от изследваните показатели на водите край българския бряг

Сателитно изображение от 20 юни / НАСА

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява постоянно и пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

По обобщени данни от направените анализи, в които е включена актуалната прогноза за времето до 24-ти юни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, и от сателитни наблюдения, няма данни за наличие на замърсяване в българската акватория на Черно море.

Изпратените данни от Института за космически изследвания и технологии към БАН до Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) на района на Черно море около Одеса също не засичат подобно замърсяване.

БДЧР и Регионалната лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), на 20 юни осъществи седмичния мониторинг за качеството на крайбрежните морски води от три брегови пункта – Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Към извършвания до момента мониторинг са включени допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море.

Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий, а в отговор на нововъзникналата ситуация са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.). До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Следи се състоянието не само на крайбрежните, но и на водните течения навътре в морето. Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Честота на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води. Резултатите ще бъдат своевременно предоставени на компетентните органи, съобразно необходимото време за анализ на определените показатели в пунктовете.

МОСВ всекидневно обменя информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Ролята на МОСВ е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания ще се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за