Стартира процедура за подбор на проекти за „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по ПМДР

Стартира процедура чрез подбор на проекти за „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Целта й е осъвременяване на съществуващи рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки; повишена енергийната ефективност и опазване на околната среда; повишено качество на разтоварваните на сушата продукти; както и подобрена безопасност и условия на труд.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 6 000 000 лева, от които 4 395 600 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и 1 604 400 лв. национално съфинансиране. Минималният размер на допустимата БФП е 80 000 лева.

Максималният размер в сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ е до 2 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав, а в сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ е до 1 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав.

Максимален процент на съфинансиране е до 100 % за публични организации, и до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. За кандидати големи предприятия съфинансирането се намалява с 20 %.

С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 г. e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 20 декември 2023 г.

Допустими кандидати по тази процедура са общини или държавни учреждения, както и  Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Допустими са дейности за модернизиране на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и изграждане и/или модернизация на лодкостоянки; повишаване качеството, контрола и проследяемостта на улова; подобряване на енергийната ефективност на съоръженията; опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци; осигуряване на безопасни условия на труд.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2023 г.

Последни новини

Последни новини

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за

Правителството пренасочи средства за компенсации на рибарите за войната в Украйна

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. С изменението се предвижда пренасочване на средства към компенсаторните мерки за