Анна Михнева-Натова: Търси се решение на проблема с утаителя на река Провадийска

Търсят се предложения, които да са по-адекватни на нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за морското спасяване в българския отговорен район. Това стана ясно от думите на Анна Михнева-Натова, заместник-министър на транспорта и съобщенията, в интервю пред Maritime.bg.

Визитка:
Анна Михнева-Натова притежава магистърска степен по „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 25-годишен опит във водния сектор и управлението на европейски проекти. Стартира професионалната си кариера в дирекция “Международно право” в Министерството на външните работи. По-късно постъпва в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, където е ангажирана с международните отношения и управление на европроекти. От 2015 г. е работила като директор на дирекция “Управление на проекти” в ДП “Пристанищна инфраструктура”. В периода февруари 2022 г. – юни 2022 г. е генерален директор на държавното предприятие. Преминала е редица допълнителни квалификации в Университета на Вирджиния, Академия по морско право и политика – Родос, Институт за международни отношения Clingendael – Хага, Университета в Кеймбридж, Университета в Амстердам. Владее свободно английски, руски и испански език.

Видео:

– Г-жо Натова, през последните месеци в публичното пространство се заговори за концесиониране на държавните пристанищни терминали. Каква е позицията на МТС по този въпрос?

Министерството на транспорта и съобщенията разглежда различни варианти за развитието на пристанищните терминали, които се оперират от държавни оператори. Целта на министерството е да избере най-ефективния начин за развитие, който да отговаря и на целите и насоките на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, като се анализира потенциалът на тези пристанищни терминали, инфраструктурата, с която разполагат, пазарната конюнктура, други участници в пазара, инвестиционни намерения и всичко, което касае тяхното бъдещо развитие.

– На какъв етап е изработката на генерален план на Пристанище Варна?

Заданието за проектиране на генералния план на Пристанище Варна е одобрено от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Първоначалното изследване и прединвестиционното проучване за генералния план е прието от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. В рамките на техническия съвет към предприятието, предстои приемането на проекта на генерален план. След това ДППИ ще входира проекта на генерален план за процедиране в Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Предстоят още доста етапи от извървяване до края на приемането на генералния план. Процедурата е доста дълга и тромава.

– Кметът на Варна Благомир Коцев обяви желание да бъде прехвърлена т.нар. зона за обществен достъп на Морска гара – Варна под управлението на местната община. Възможен ли е този сценарий?

Зоната за обществен достъп в Пристанище Варна е в имот публична държавна собственост. Този имот е даден за експлоатация от терминалния оператор – „Пристанище Варна“ ЕАД, като те спазват закона за държавната собственост и правилника за прилагане на този закон, като отдават различни обекти под наем. Едно такова прехвърляне за управление от местната власт предполага смяна и на статута на самия имот.

– Каква е позицията на министерството за ситуацията в Червено море?

Българската държава следи с внимание ситуацията в Червено море. От края на миналата година корабоплаването в района значително е намаляло, тъй като трафикът е пренасочен през н. Добра надежда. От 19 февруари т.г. има нова операция на Европейския съюз за морска сигурност, която гарантира свободата на корабоплаването. Тази операция се нарича EUNAVFOR ASPIDES и включва военно присъствие в региона на Аденския залив, Червено море, Арабско море, Оманския залив и Персийския залив.

– Каква е позицията на министерството по законопроекта за изграждане на вятърни централи в Черно море?

Законопроектът за изграждане на вятърни централи в Черно море, както вие го наричате, е внесен от няколко народни представители. Позицията на Министерството на транспорта и съобщенията по този проект е изразена в писмено становище, изпратено до Комисията по енергетика и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Това наше становище е публикувано и в официалната интернет страница на Народното събрание и е достъпно до всички. Позицията ни накратко се свежда до това, че министерството счита, че текстовете трябва да бъдат прецизирани, като се вземе под внимание предвижданията на действащия Морски пространствен план, който е приет от Министерския съвет. Също така имаме бележки по определянето на зоните за безопасност около изградените ветроенергийни мощности, т.е. министерството, счита че това трябва да се извършва по ред, който е предвиден по закона за морските пространства.

– Какви стъпки са предприети по повод утаителя на р. Провадийска? Защо той не е удълбочаван от години? С това били ли са засегнати интересите на държавата?

Основният проблем с поддържането на утаителя на река Провадийска е това, че липсва терен, където да бъдат депонирани драгажните утайки. Последното почистване на утаителя на реката е през 2017 г., то е извършено от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Колегите ме уверяват, че в момента се водят разговори и се търсят начини за намиране на решение на проблема, за да не се доведе до блокиране достъпа до пристанищен терминал Варна – Запад.

– Подписан е договор за естакадата при н. Шабла, кога ще бъде завършена?

Договорът е подписан на 26 януари 2024 и срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 240 дни, след издаване или получаване на Акт 11, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Колегите от ДППИ, което предприятие всъщност е възложил на този обект, ме уверяват, че този акт ще бъде получен до края на месец март тази година. Ще започнат строително-монтажи работи, наистина изграждането на оставащата част от това съоръжения е от изключителна важност за българската държава, но безпроблемното му и качеството му довършване зависи много и от метеорологичните условия в района.

– Какво се случи с проекта за нов български спасителен кораб?

В изпълнение на Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“, са направени оценка и анализ на потребностите на ИА „Морска администрация“ за придобиването на един такъв кораб. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ през изминалия програмен период. Изготвена е техническа спецификация, която в момента се преглежда от колегите от ИАМА, с оглед на това, че предложеният кораб е твърде голям и би изисквал доста средства за неговото поддържане и обслужване. В този смисъл те преразглеждат техническата спецификация и търсят други предложения, които да са по-адекватни за техните нужди.

Коментари (0)
Коментирай