Съветът и Парламентът постигат споразумения в подкрепа на чистото и модерно корабоплаване в ЕС

За да подкрепят чистото и модерно корабоплаване в ЕС, председателството на Съвета и преговарящите от името на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение по два законодателни акта от законодателния пакет за морска безопасност, а именно за изменение на директивите от 2009 г. относно спазването на изискванията за държавата на знамето и относно държавния пристанищен контрол.

Споразуменията ще допринесат значително за един по-безопасен и по-чист морски транспорт в Европа. Нашата морска среда ще бъде по-добре защитена, а използването на съвременни инструменти и засиленото сътрудничество между компетентните органи ще способстват за запазването на най-високите стандарти за корабоплаване.

каза Паул ван Тихелт, заместник министър-председател на Белгия и министър на правосъдието и по въпросите на Северно море

С преразгледаните директиви се постига разумен баланс между, от една страна, необходимостта да се гарантира високо качество на корабоплаването и, от друга — необходимостта да се запази конкурентоспособността на европейския корабоплавателен сектор, като същевременно се поддържат в разумни граници разходите за операторите и администрациите на държавите членки.

Директива относно спазването на изискванията за държавата на знамето

С директивата се урежда прилагането на равнището на ЕС на правилата, приложими за държавата на знамето. Отговорността за мониторинга на спазването от страна на корабите на конвенциите на ММО се носи от държавата на знамето — държавата, в която е регистриран и към чиято националност принадлежи корабът.

Целта на въпросното законодателство е да се гарантира, че държавите членки разполагат с подходящи ресурси, за да изпълняват правилно, ефективно и последователно задълженията си като държави на знамето. Конкретните цели на преработената директива са:

 • актуализиране на действащото законодателство и привеждането му в съответствие с международните правила, главно по отношение на Кодекса за прилагане на правните инструменти на ММО („Кодекс III“)
 • осигуряване на адекватни проверки на корабите, плаващи под съответно знаме, както и мониторингов надзор на признатите организации, работещи от името на държавата на знамето
 • гарантиране на по-широко внедряване на цифрови решения
 • осигуряване на хармонизиран подход към разбирането, докладването и измерването на дейността на флотовете и задълженията на държавите на знамето.

Цялостната насоченост на предложението на Комисията беше запазена в предварителното споразумение. Същевременно съзаконодателите внесоха редица промени, повечето от които с цел да се осигури съгласуваност с Кодекс III. С предварителното споразумение обхватът на директивата се ограничава до кораби, извършващи международни пътувания. Освен това на Комисията се възлага да създаде информационна база данни за корабите за целите на издаването и проверката на електронните сертификати. За да се гарантира, че цялата необходима информация е достъпна онлайн и в актуален вид за всички инспектори на пристанищната държава и на държавата на знамето в ЕС, цифров, оперативно съвместим портал ще служи като „мост“, който ще позволява на инспекторите да правят директни справки с информацията, съхранявана в националните бази данни.

Директива относно държавния пристанищен контрол

Държавният пристанищен контрол (ДПК) е система за проверка на чуждестранни кораби в пристанища на държави, различни от държавата на знамето, от служители, извършващи държавен пристанищен контрол, за да се провери дали компетентността на капитана, офицерите и екипажа на борда, състоянието на кораба и неговото оборудване отговаря на изискванията на международните конвенции — и в ЕС — на приложимото право на ЕС. Като такъв ДПК е важен фактор за гарантиране на морската безопасност и за опазване на морската среда.

Основните цели на преработената директива са:

 • актуализиране на законодателството на ЕС и привеждането му в съответствие с международните правила и процедури, зададени в Парижкия меморандум за разбирателство и конвенциите на Международната морска организация (ММО)
 • защита на риболовните кораби, техните екипажи и околната среда, включително чрез въвеждане на доброволен режим за инспекции на по-големите риболовни кораби (с дължина над 24 метра)
 • осигуряване на ефикасен и хармонизиран подход за извършване на проверки на ДПК.

Цялостната насоченост на предложението на Комисията беше запазена в предварителното споразумение. Съзаконодателите обаче въведоха редица промени, повечето от които имат за цел да гарантират яснота и съгласуваност с международните правила и процедури, особено с тези на Парижкия меморандум за разбирателство. По-конкретно:

 • по отношение на рисковия профил на корабите, който се обуславя от комбинация от генерични, исторически и екологични параметри на риска, като параметрите на околната среда ще имат значително въздействие, без да засягат непропорционално общия баланс на различните параметри.
 • системата за управление на качеството (СУК) за администрациите на пристанищните държави ще бъде ограничена до частите от администрацията, свързани с инспекциите, като държавите членки ще разполагат с достатъчно време (5 години), за да въведат СУК с цел възможно най-голямо хармонизиране с обичайния одитен цикъл за съществуващата система на администрацията на държавата на знамето.
 • програмата за обучение, предоставяна от Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), следва да подкрепя политиката за обучение по Парижкия меморандум за разбирателство и да гарантира доброволната основа за участие.
 • разпоредбите относно държавите без излаз на море бяха доуточнени, така че да се избегне налагането на непропорционална административна тежест за държавите членки, които нямат морски пристанища
 • установен беше крайният срок за преглед на изпълнението на преработената директива — 5 години след датата на транспониране

Следващи стъпки

Предварителното споразумение ще бъде предадено за одобрение на представителите на държавите членки в рамките на Съвета (Корепер) и на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) на Парламента. Ако бъде одобрен, текстът, след редакция от юрист-лингвистите, ще трябва да бъде официално приет от съзаконодателите, за да се публикува в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила. Официалното приемане на законодателните актове се очаква да стане през есента. Държавите членки ще разполагат с 30 месеца от датата на влизане в сила на преработените директиви, за да транспонират разпоредбите им в националното си право.

Обща информация

Предложенията са част от пакета за морска безопасност, представен от Комисията на 1 юни 2023 г. Петте законодателни предложения, включително тези относно разследването на морски произшествия, замърсяването от кораби и Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), имат за цел да модернизират правилата на ЕС относно морската безопасност и да намалят замърсяването на водите от кораби. Тъй като 75% от външната търговия на ЕС се осъществява по море, морският транспорт е не само артерията на глобализираната икономика, но и животоспасителна връзка с островите и периферните и отдалечените морски региони на ЕС. Въпреки че морската безопасност във водите на ЕС понастоящем е много висока, с малко на брой смъртни случаи и без скорошни големи нефтени разливи, всяка година все още се докладват повече от 2 000 морски произшествия и инциденти.

Вера Такс (S&D/NL) е докладчик на Европейския парламент за двете досиета, а комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян беше представлявана на междуинституционалните преговори от генералния директор на ГД „Мобилност и транспорт“ Магда Копчинска.

Коментари (0)
Коментирай