Избраха концесионер на пристанището в Несебър

Правителството определи „Видмар” ДЗЗД за концесионер на пристанищен терминал Несебър. Офертата на „Видмар”, предложението и обвързващото предложение към нея отговарят на изискванията на Закона за концесиите, на Правилника за прилагането му, както и на посочените в документацията за участие критерии.

С офертата участникът предлага размер на фиксираната част на годишното концесионно плащане в размер на 23 000 евро без ДДС. За срока на концесията дружеството ще извърши инвестиции в размер на 2 886 000 лв., в т. ч. 854 000 лв. за първите десет години. Минималният изискан размер инвестиции съгласно документацията за участие за целия срок на концесията е 2 180 000 лв., а за първите десет години – 680 000 лв. Освен посочените в документацията, концесионерът ще извърши и инвестиции за 200 000 лв., свързани със съпътстващите дейности.

Предвижда се през първата година на пристанищния терминал да бъдат обслужени 11 418 пътника международно плаване. За първите десет години прогнозираният средногодишен пътникопоток, предложен от концесионера, е 13 612 пътника.

С предоставянето на концесия на пристанищен терминал Несебър ще се осигурят необходимите финансови средства за реконструкцията и модернизацията му, ще се повиши качеството на предоставяните услуги, като едновременно с това ще се осигурят и приходи за държавата от концесионни плащания.

Снимка: raskoll.com

Maritime.bg – България