В експлоатация е речната информационна система в българската част на р. Дунав

В началото на 2014 г. първата фаза на проект “Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС“ приключи успешно.

Изградената система бе пусната в реална експлоатация и чрез нея се наблюдава и управлява корабоплаването по река Дунав, разпространяват се известия до корабоплавателите, по електронен път се извършват задължителните доклади към бреговите служби.Речната информационна система предоставя възможност за детайлно визуално наблюдение на трафика и за автоматична идентификация на плавателните съдове. В първата фаза на проекта „БУЛРИС” бе формиран основният пакет от речни информационни услуги, свързани с изпълнението на ангажиментите на Р България по прилагането на директива 2005/44 на ЕС и обезпечаващи ефективен обмен на данни с останалите дунавски държави.
В рамките на проекта до момента са построени 4 специализирани кули, на които е разположена комуникационна техника. Други 12 съществуващи обекта бяха оборудвани с необходимите съоръжения за осигуряване на комуникационна свързаност между всички обекти по протежението на река Дунав.
Операторите на речната информационна система, служители на ДП „Пристанищна инфраструктура“, преминаха специализирано обучение за ползване на функциите и различните модули на речната информационна система в българската част на река Дунав.
„БУЛРИС” е мащабен комплексен проект, който включва изграждане на съвременна инфраструктура и комуникационна среда за предоставяне на информация за нуждите на корабоплаването на най-значимия воден транспортен коридор на Европа. Актуална информация за състоянието на фарватера и трафика ще съдействат за ограничаване на аварийните случаи. Системата предоставя възможност за ефективен обмен на данни за статистически и митнически нужди и съдейства за повишаване ефективността на партньорството между различните институции.
Целта на системата е разгръщане и прилагане на хармонизирани речни информационни услуги за подпомагане на транспорта по вътрешните водни пътища и повишаване на безопасността на корабоплаването, експедитивността при обслужването на кораби и товари и контрола по опазването на околната среда.
Проектът „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав“ (БУЛРИС), се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Бенефициент на проекта е ДП „Пристанищна инфраструктура“, а изпълнител на първата фаза е „Обединение БУЛРИС 2009“. Цялостното изпълнение на БУЛРИС ще приключи в края на 2015 г., а общата стойност на инвестицията възлиза на 32 427 697,90 лв.

Maritime.bg – България

дппидържавно предприятие пристанищна инфраструктураречна информационна система