Продължава дигиталната трансформация на „БМФ Порт Бургас“

Дигитална форма за освобождаване на контейнери е поредната стъпка за дигитална трансформация на „БМФ Порт Бургас“ АД, заявиха пред Maritime.bg от пристанището. Освобождаването на контейнери се осъществява чрез специално разработен от БМФ Порт Бургас портал, имплементиран във вече работещата терминална операционна система Navis.

Разработеният портал изцяло замества хартиените нареждания за експедиция, деконтейнеризация, експедиция след деконтейнеризация, проверка чрез рентгенова система и за физически контрол. Промяната в процеса на документооборота цели подобряване на качеството на обслужването, както и качеството на предоставяните услуги.

Дигитализацията на координацията по освобождаване на контейнери се извършва между линейните оператори, Агенция „Митници“, спедиции и „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

Новата инициатива предоставя достъп на всички оперативни звена на Агенция „Митници“ до база данни на контейнерен терминал, даваща им възможност в реално време да следят статуса на всеки контейнер и местоположението му на терминала, пълна история на движение на контейнери и превозни средства, както и заеманата гаранция за митническо складиране.

Общата стратегия и иновативния подход на Агенция „Митници“, както  и навременното възприемане на иновациите, удовлетворява напълно всички заинтересовани страни, спомага за устойчивото развитие на бизнеса в региона и увеличава инструментите за прилагане на митнически контрол.

За 2018 г. хартиените нареждания наброяват 16 217 бр., за 2019 г. техният брой нараства на 14715 бр. до края на месец август. Това означава, че на практика са се обработвали 11 хартиени нареждания на час, които се равняват на 55 листа.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД е екологично ориентирана компания, която непрекъснато подобрява работата по отношение на опазване на околната среда. Компанията спазва всички приложими нормативни изисквания по околна среда и се стреми всички дейности, процеси и услуги да се развиват по начин, който да осигури постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда, в това число намаляване на замърсяването и отделянето на отпадъци в природата и намаляване на излишната консумация на енергия, хартия и други суровини.

От 01.09.2019 г. БМФ Порт Бургас премина изцяло на електронно освобождаване на контейнери, като предимствата на нововъведената процедура са множество – улеснен е процесът, което осигурява по-бърза комуникация, изцяло е елиминиран хартиеният документооборот, осигурява се пестене на време и средства на спедиторски и митнически агенции, чрез директен достъп за даване/отнемане разрешение за експедиция. Системата осигурява пълно изключване на възможността за подаване на грешни или фалшиви нареждания чрез директна връзка, включително се ограничава възможността за манипулация на съхраняваната информация.

На работна среща е разяснен предстоящият начин на работа, в изцяло обновената Административната сграда на Пристанищен Терминал Запад.

На срещата всички страни имаха възможност да внесат предложения за рационализация на работния процес, като не пропуснаха да изкажат благодарности за инициативата, усилията и конструктивния диалог. След като дигитална форма за освобождаване на контейнери бе напълно имплементирана, бяха отчетени и улесненията за всички участващи страни, като например двойно по-бързата обработка на документи от Агенция „Митници“.

Ръководството на БМФ Порт Бургас представи и приоритетите за двата терминала –  повишаване ефективността на пристанищните терминали,  модернизация на инфраструктурата и оборудването, опазване на околната среда  в съответствие с международните стандарти и привличане на транзитни товари.

Именно изпълнението на тези приоритети, чрез инициативи като дигитализацията, превърнаха бургаското пристанище в атрактивен и желан партньор в морския бизнес, който има ключова роля в социалното и икономическо развитие на бургаския регион„, коментират от дружеството.