Обявление за инвестиционно предложение на ДППИ

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

О Б Я В Я В А

на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение /ИП/: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение – Русе, Видин и Лом”

Подробна информация е налична в Министерството на околната среда и водите и в сградата на ДППИ в гр. София. Писмени становища и мнения се приемат в:

–  МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 22, на вниманието на Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – отдел „ЕО и ОВОС“;

–  сградата на ДППИ, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4, тел.: 02 807 99 90, еmail: a.alexandrov@bgports.bg