„Морстрой Поморие” ДЗЗД: Не споделяме позицията на кмета на община Поморие

Право на отговор на Консорциум „Морстрой Поморие” ДЗЗД по публикация.

Не сме съгласни с твърденията и изводите в двете публикации, с които се засяга професионалната компетентност на екипа и реномето на съдружниците в консорциума.               

Не споделяме позицията на кмета на община Поморие, но поради неприключили съдебни дела, спорове пред КЗК и процедура по възлагане на обществената поръчка, до настоящия момент сме се въздържали от коментар по темата.

Морската общност в страната ежедневно следи и се доверява на публикациите в Maritime.bg и Флагман.бг, поради което предоставяме следният отговор:

1. Консорциум „Морстрой Поморие” ДЗЗД притежава екип от специалисти с необходимите квалификация, познания и практически опит, натрупани през последните 25 години при изпълнение на  проекти за реконструкция, ремонтни и драгажни работи на пристанища и пристанищни съоръжения в страната и чужбина, което ни дава увереността, че можем качествено да изпълним обществената поръчка.

2. Консорциум „Морстрой Поморие” ДЗЗД обжалва първото решение за избор на изпълнител пред КЗК, като КЗК отмени като незаконосъобразно Решение № Р-30 от 09.07.2019 г. на кмета на община Поморие за определяне на изпълнител на обществената поръчка и върна преписката на възложителя с указания за ново аргументирано оценяване на техническите предложения на участниците, при съобразяване с мотивите на решението. С решение от 24.02.2020 г., Върховният административен съд потвърди и остави в сила отменителното решение на КЗК.

3. С новото решение от 23.04.2020 г. кметът на община Поморие отново класира Консорциум „Морстрой Поморие” ДЗЗД на второ място в процедурата с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие“ – II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ с възложител община Поморие. 

4. При повторното разглеждане на офертите възложителят не изпълнява задължителните указания, дадени от КЗК и ВАС, като отново допуска съществени нарушения на Закона за обществените поръчки. 

5. В мотивите за оценка на комисията не са изтъкнати преимущества на предпочетената от възложителя оферта пред тази, класирана на второ място, още повече, че предпочетената оферта е с близо 280 000 лв. без ДДС по-висока. Тази разлика в ценовите предложения, възложителят умело преодолява като оценява с максимален брой точки техническото предложение на другия участник, без да отчете факта, че същият описва технологии и стандарти в строителството, отменени преди 15 години. 

6. Твърденията на кмета на община Поморие, че консорциума умишлено забавя проекта, не се покриват от неговите собствени действия, а именно – подаването на жалба пред ВАС срещу първото решение на КЗК,  както и от работата на оценителната комисия при общината, на която са нужни два месеца за ново повторно оценяване на вече разглежданите и познати по съдържание оферти.  

7. Възложителят следва да отговори на въпроса, кое оправдава оскъпяване на обекта с 5% – сума, която при липсата на обжалване от наша страна, би останала за сметка на българските и европейски данъкоплатци. 

Подавайки нова жалба пред КЗК, представляваният от мен консорциум, упражни  своето законово право за защита на правото си на участие в обществената поръчка при условия на равнопоставеност и прозрачност, обективна оценка на офертите и ефективно разходване на европейските средства. При невъзможност за защита на правата ни пред българските инстанции, нашият екип си запазва правото да сезира Европейската комисия относно законността при възлагане на обществената поръчка за изграждане на рибарското пристанище в град Поморие. 

С уважение,

к.д.п. Пламен Проданов,
Управляващ и представляващ
Консорциум „Морстрой Поморие” ДЗЗД