Предстои ново заседание на ЕЕС за пристанището край Белослав

Илюстративно изображение

Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна проведе заседание на 08.06.2021 г., на което беше разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” с прилежаща акватория на южния бряг на Белославско езеро в землището на град Белослав, с възложител „Газтрейд“АД, гласи прессъобщение от инспекцията.

В хода на процедурата е постъпило отрицателно становище от община Белослав с изказани доводи за значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. С решение на общинския съвет Белослав изразява становище срещу реализацията на инвестиционното предложение. Към документацията са приложени възражения от юридически лица, отрицателно становище от кмета на община Белослав, сдружение в община Белослав, подписка от 944 граждани от град Варна, град Белослав, село Страшимирово, село Разделна, село Езерово, община Белослав и 355 гласували в социалните мрежи против реализацията на предложението.

Становището на дирекция „Морска администрация“, отговаряща за безопасността на корабоплаването, е че не е спазена необходимата отдалеченост на пирса, заедно с швартования на него газовоз/ танкер от южната граница на фарватера на канал. Не са представени анализи за ефекта на доминото и резултати от кумулативния ефект при евентуалното възникване на различни аварийни ситуации между жп цистерна/цистерни, газовоз  или танкер, твърдят от РИОСВ. Не е анализиран кумулативния ефект на пожар и взрив от газовоз/танкер с кораби, превозващи опасни товари и разлив в акваторията с последващо въздействие върху човешкия живот и здраве и околната среда, добавят от инспекцията.               

Областно пътно управление изразява становище за необходимостта от преразглеждане на част „Пътна“ към преписката, предвид предвижданията за увеличен трафик при реализацията на пристанището.

 Предвид констатираните несъответствия, неточности, неизвършвани анализи в хода на процедурата и с цел равнопоставеност на страните в производството, ЕЕС реши да бъде дадена възможност за изясняване фактите и обстоятелствата от значение за случая с извършване на допълнителни анализи по всички компоненти и фактори на околната среда. След предоставяне на необходимата информация от страна на възложителя ще бъде насрочено ново заседание на ЕЕС.

Заседанието на ЕЕС се проведе в присъствието на постоянния състав- експерти на екоинспекцията, РЗИ и БДЧР и допълнителен състав от спрециализирани институции и ведомства приобщени към процедурата на база изразените от тях становища. На заседанието, след депозиран от тяхна страна отказ, не присъстваха представители от страна на възложителя и екипа разработил доклада за ОВОС, съобщават още от РИОСВ.

Тема в развитие:

| РИОСВ – Варна: Зад опазването на здравето и живота на хората и околната среда не стои политически натиск

| НФСБ: Нормално ли в България да не може да се построи пристанище за 18 години?

| Деян Иванов, Община Белослав: Напълно несъстоятелни са твърденията на „Газтрейд“

| Подкрепих друг за кмет. Проблемите на едно пристанище

| Газтрейд: Рекет стои зад атаките срещу пристанището

| Позицията на Община Белослав

| Сигнализираха областния управител на Варна за петиция срещу пристанище край Белослав

| Невидимото пристанище на „Газтрейд“