Частично бедствено положение в Каварна. Забраняват достъпа на граждани до Яйлата

Ограничава се достъпът за граждани до Националния археологически резерват „Яйлата“. Това става ясно от заповед на кризисния щаб, който се бори със засядането на моторен кораб VERA SU.

Пред Maritime.bg кметът на Каварна Елена Балтаджиева обясни, че мярката е свързана със сигурността на гражданите.

От пресцентъра на Областна администрация – Добрич подчертаха, че забранята няма да засегне изпълняващите своите задължения представители на средствата за масово осведомяване.

–––

I. Считано от 17:00 часа на  30.09.2021 г.. се въвежда режим „частично бедствено положение“ за срок от 7 дни на територията на община Каварна, с. Камен Бряг,  местност Яйлата, при граници: Национален архиологически резерват (НАР) „Яйлата“ и  защитена местност Яйлата, попадаща в границите на  защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051.

II. Въвеждам в действие общинския план за защита при бедствия.

III. Определям следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба;

2. При необходимост подсигуряване на  медицинска помощ.

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна.

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и  защитена местност „Яйлата“.

IV. Прекратявам достъпа до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.  

V. Привличам в състава на щаба за изпълнение на общинския план за  защита при бедствия следните експерти:

1. Венцислав Иванов – изпълнителен директор на ИА„Морска администрация“;

2. Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА„Морска администрация“;

3. Петър Сеферов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД;

3. Георги Димитров – председател на Управителния съвет на ДППИ.

4. Димитър Николов –Директор на клон на ТП „Пристанище Варна“, ДППИ;

5. Петър Петров – главен експерт, ДППИ;

6. Милен Тодоров – директор дирекция „Ръководство на корабен трафик , ДППИ;

7. капитан I ранг Камен Кукуров – началник щаб на ВМС;

8. Милена Любенова – прокуратур в Окръжна прокуратура;

9. Пенко  Георгиев – директор на Исторически музей – Каварна.

VI. За ръководител на операциите определям Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА „Морска администрация“.

  1. . Заповедта да се доведе до знанието на посочените отговорни органи, длъжностни лица и структурите на единната спасителна система за изпълнение.
  2. . Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Каварна и обяви публично чрез местните медии за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати на Министъра на вътрешните работи и Областния Управител на област Добрич.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заседнал кораб край Яйлата