Строим изкуствен остров за птиците във Варненското езеро

Започва проектът за изграждане на екологичен изкуствен остров в акваторията на Варненското езеро. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ вече обяви обществена поръчка за извършване на проучвателни, съгласувателни и проектни дейности, необходими за изграждане му, установи проверка на Maritime.bg. За предварителните дейности ДППИ осигурява до 219 998 лв., без ДДС.

В разработения Общ устройствен план (ОУП) на Варна са предвидени редица транспортни, екологични и градоустройствени решения, които в различна степен са свързани с управление на акваторията на Варненското езеро. В ОУП са предвидени т.нар. влажни зони, обозначени като територии за защита на природни обекти, разположени в близост до южния бряг на езерото.

Разработеният ОУП не дава ясна дефиниция за „влажните зони“ и по какво те се отличават от влажната зона Варненско езеро, в чиято акватория са разположени, се приема, че „влажните зони“ по същество са изкуствени острови с природозащитни и рекреационно-туристически функции, чийто конкретни параметри са предмет на отделни планове и проекти.

От друга страна, по бреговете на езерото са разположени пристанищните терминали „ТЕЦ – Езерово”, „Леспорт”, „Петрол”, „Одесос ПБМ – Варна”, „Терем“ и други, като връзката между тях и с Черно море се осъществява чрез Канал № 1. Безопасната експлоатация на посочените пристанищни терминали и съоръжения изискват постоянна поддръжка на навигационните дълбочини, което е свързано с извършване на драгажни работи и необходимостта от депониране на драгираните земни маси. В това съчетание на съществуващите условия и проектни намерения се предлага решението за обединяване на целите и създаване на експериментален изкуствен остров с използване на подходящ земен материал от дъното на водния басейн.

Местоположение на изкуствения остров

Maritime.bg припомня, че ДППИ вече стартира проекта за удълбочаване на плавателните канали в езерото. Той взриви политическите страсти в миналия парламент, тъй като реализацията му струва над 400 млн. лева, които бяха разходени в инхаус процедури и без провеждане на обществени поръчки. Третото правителство на Бойко Борисов отпусна целево средства към ДППИ, което превъзложи работата на „Транспортно строителство и възстановяване“. Последното държавно дружество избра трети подизпълнители, отново без провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Бившият служебен министър Георги Тодоров, който бе председател на съвета на директорите на ДППИ, няколко пъти бе изслушван в парламента. Той не успя да защити убедително нуждата от проекта. Нещо повече – многомилионната инициатива доведе още въпроси – как ще се извърши удълбочаването под Аспаруховия мост и в районите със скалисто дъно след него и в посока пристанищата в езерото.

В документацията към новата обществена поръчка на ДППИ е записано, че идеята е за максимална функционалност по отношение на безопасността на корабоплаването и същевременно в съответствие с ОУП. Островът ще бъде разположен в плитководната зона и се очаква да не създава неудобства за използване на плавателния път и при изпълнение на маневрите за влизане и излизане в акваториите на близките пристанища.

„Целта на настоящия проект е опит за търсене на решение за депониране на драгажни маси в съчетание с методи за опазване на природата – създаване на гнездови и хранителни местообитания на редки и защитени водолюбиви видове птици и водни организми“, обясняват от Пристанищна инфраструктура.

Островът, изграден с иззетите от каналите драгажни маси, трябва да има площ от 3,5 хектара и да бъде да бъде на 0,5 м над водната повърхност. Той трябва да има покритие с геотекстил и да е засипан с чакъл по надводната част. Изграденият изкуствен остров ще се намира на южния бряг на Варненското езеро, където дълбочините на водата са в интервала от 2 до около 4 – 5 метра. Проектът трябва да съдържа спецификация на подводните стационарни хидротехнически структури, които ще са основния ограждащ конструктивен елемент. Точните външни граници на изкуствения остров следва да се оразмерят в зависимост от неговото предназначение, типа на конструкцията и спецификите на дъното на езерото. Подводните конструкции могат да бъдат или сглобяеми елементи /градивни блокове – сглобяем стоманобетон или неподвижни възли – габиони, както и други подходящи инженерни решения. Строителните елементи на конструкцията ще бъдат поставени по начин, който ще ограничи потенциалното разливане на драгажни материали извън външните контури на острова. Точното местоположение на острова ще бъде определено, като се вземе предвид Общия устройствен план на Община Варна.

В документацията по поръчката е посочено още, че в случай, че се прецени необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО от компетентния орган по околна среда, изпълнителят следва да разработи заданието за определяне на обхвата на ОВОС/ЕО и да осъществи процедурата по съгласуване с компетентните органи.

Насипването и депонирането на драгираните маси следва да се извършва с подходяща техника и в определения от проекта обем, според заданието за проектирането на острова. Депонирането на драгираните маси от изпълнителя следва да се извършва съгласно изготвения в проекта План за мониторинг и издадения съгласувателен документ от страна на МОСВ и при стриктно спазване на поставените от тях изисквания и условия. При определяне на технологията за депониране на основните видове материали, следва да се предвидят и приложат необходимите мерки и мероприятия за минимизиране на замърсяването и предотвратяване размиването на материала извън зоната на депонирането.

В зависимост от изискванията на ИА „Морска администрация“, следва да се предвиди, изготви и съгласува карта за навигационно обозначаване на границите на острова. В резултат на направеното проучване трябва да се добавят при необходимост допълнителни знаци за обозначаване на острова. Предвидено е да се изработи карта с навигационния план в района при запазване на местоположението на съществуващите знаци като при необходимост се добавят нови осигуряващи безопасното корабоплаване.

Maritime.bg припомня, че планът за създаване на изкуствен остров в езерото бе публично представен в края на 2020 година. Островът ще бъде дом на защитени видове птици и ще подобри състоянието на водната екосистема на Варненското езеро. Зеленото бизнес решение за ефективно използване на драгажни маси, което е изцяло в унисон с високите амбиции на Европейската зелена сделка, съобщиха тогава от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Проектът се реализира в сътрудничество с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), ДППИ ще изгради мащабна зелена инфраструктура, която ще допринесе за постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие на проектната зона от Натура 2000 „Варненско-Белославско езеро“. Там ежегодно се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 64 вида. На територията на езерата са установени 202 вида птици, 79 от които са включени в Червената книга на България.

Целта е да се увеличат зелените зони около града и да се компенсират унищожените в миналото местообитания на птиците. Именно затова изграждането на пилотния остров е стратегическа стъпка. В рамките на проекта ще бъдат разработени най-подходящите методи и техники за създаването на първия от 10-те нови острова. Преди, по време и след изграждането на острова ще бъде извършван прецизен мониторинг на въздействието на дейностите върху екосистемите. Така добрият опит ще може да се използва при създаването на останалите 9 острова и ще може да се предвиди и предотврати всеки риск от увреждане на качеството на водните екосистеми.

Проектът предвижда изграждането и на две наколни дървени платформи за гнездене на птици – в защитена местност „Ятата“ и в западната част на Белославското езеро. Островът и платформите ще предоставят подходящи условия за водолюбивите птици да гнездят на спокойно и безопасно място през пролетно-летния период, както и сигурно място за почивка по време на миграция и зимуване.

Варненско-Белославският езерен комплекс, разположен в близост до един от най-големите туристически и индустриални центрове на България – град Варна, има голямо социално и икономическо значение не само за региона, но и за цяла България. Той е важна зона с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. През 1997 г. е обявен за Орнитологично важно място, а през 2007 г. – за Защитена зона по Директивата за опазване на дивите птици.

Коментари (0)
Коментирай