Изменения в КТК решават проблема с изоставените кораби в наши пристанища

Изменения в Кодекса на търговското корабоплаване, предложени за обществено обсъждане, следва да решат проблемите с изоставените кораби в България.

Преди ден варненското пристанище напусна кораб NIKA FORTUNE, който бе изоставен от близо 4 години и заемаше работен кей в терминал Варна – Запад.

В мотивите към предложените промени в КТК е посочено, че безстопанствено изоставените кораби са специфичен проблем за българските пристанища, тъй като в своята същност са особена движима вещ, подчиняваща се на специален нормативен режим и свързана със значителни финансови разходи, както за оперирането й, така и за нейната поддръжка и престой в пристанище.

Следва също да се вземе предвид обстоятелството, че съгласно постановление на Министерския съвет пристанищата, попадащи в обхвата на законопроекта, са стратегически обекти от значение за националната сигурност. Тези обстоятелства обосновават нуждата от създаване на специален режим за уреждане на безстопанствено изоставените кораби.

Действащата в момента процедура при изоставяне на кораби в наши пристанища включва завеждането на морски иск за събиране на съответните неплатени пристанищни такси, възнаграждения на екипажа, вземания, свързани с разходи за извършени кораборемонтни дейности или за преместване на кораба и др. морски искове съгласно Международната конвенция за арест на кораби. 

Процесът по осъждане и влизане в сила на решението по отношение на корабособственик и/или корабопритежател за дължимите суми, протичащ по общия исков ред, както и впоследствие образуването на изпълнително дело, описване на вещта и продаването на кораба на публична продан съгласно Гражданския процесуален кодекс, отнема значително дълго време, през което корабът продължава да акумулира разноски.

Освен продължаващото начисляване на такси и разноски за периода, в който се разглежда и решава морския иск, съответният кораб заема място в пристанището, изисква наличието на нормативно регламентиран минимален екипаж на борда и в случай на влошаване на конструктивното му състояние може да се превърне в опасност или препятствие за корабоплаването или заплаха за околната среда.

Колкото по-дълго протича съдебният процес, толкова повече се понижава стойността на кораба при една евентуална публична продан и съответно възможността за удовлетворяване на вземанията на държавата, пристанищните оператори, другите кредитори и членовете на екипажа.

В момента ищците по искове срещу корабособственици и/или корабопритежатели на безстопанствено изоставени кораби срещат множество проблеми –  липса на легална дефиниция за „безстопанствено изоставен кораб“ и ред за неговото обявяване като такъв. Действащото законодателство в момента не определя основание за изискуемост на пристанищните такси. Налице е и невъзможност за призоваване от съда на корабособственика и/или корабопритежателя на безстопанствено изоставен кораб, които в повечето случаи са регистрирани под удобни флагове.

Сегашната практика сочи, че при образувано съдебно производство – особено дълга продължителност на съдебния процес, през която безстопанствено изоставеният кораб загубва своята стойност. Това от своя страна води до невъзможност за ефективно събиране на вземанията на иницииралите съдебното производство кредитори.

Законопроектът предлага създаване на нова глава Глава XIV„а“ „Безстопанствено изоставени кораби“ в КТК, която да осигури дефиниране на безстопанствено изоставен кораб и да регламентира процедурата, по която Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявява даден кораб за безстопанствено изоставен.

Тази процедура обхваща действията по установяване на контакт с корабособственика и/или корабопритежателя и администрацията на знамето (в случай, че корабът плава под чуждо знаме) и даване на достатъчен срок за прекратяване на действията по изоставяне от страна на корабособственика и/или корабопритежателя. След изтичане на този срок изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощено от него лице ще имат правомощието да издадат индивидуален административен акт, обявяващ съответния кораб за безстопанствено изоставен.

Чрез предложените допълнения в КТК се цели максималното запазване на стойността на изоставения кораб чрез ограничаване на разходите за неговото съхранение, освобождаването на заетото в пристанището кейово място за експлоатация по предназначение и недопускането на ситуация, в която съответният кораб остава без екипаж и поддръжка за продължителен период от време, като с това ще се намали риска той да стане опасен за корабоплаването и околната среда, пише още в законопроекта.