Иновациите и дигитализацията дават нови хоризонти за развитие на синята икономика на България

На 22 юни 2022 г. се проведе национална конференция на тема “Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България“.

Организатори на събитието бяха Морски Клъстър България в ролята си на Национален хъб към Европейския механизъм за подпомагане изпълнението на Общия дневен ред за Черно море (Black Sea Assistance Mechanism- BSAM/Common Maritime Agenda – CMA) и Министерство на транспорта и съобщенията на Република България – Национален координатор на СМА. 

Събитието събра над сто участници с интереси в сферата на синята икономика в Международен Конгресен Център – Бургас и онлайн.

Целта на конференцията бе да популяризира актуални действащи европейски и национални политики и инструменти за подпомагане на иновациите и цифровизацията в синята икономика на страната ни и да катализира търсенето на решения за устойчивост на сините сектори в отговор на изключително динамичната и предизвикателна бизнес и социална среда в наши дни.  Говорители от Европейската комисия, чуждестранни и национални обществени и бизнес организации представиха пред аудиторията разнообразни възможности и перспективи за постигане на устойчива синя икономика в страната чрез споделяне на иновативни идеи и опит в прилагането на стратегията за интелигентна специализация в сектора.

С присъстващите бе споделен опит и добри практики от бизнеса и местната власт, а също така бяха представени интересни идеи за бъдещо развитие във водещи сектори от синята икономика, съобразени с визията, целите и задачите на ЕС. Участниците бяха запознати с италианския опит и успешни практики на интелигентна специализация в синята икономика. 

В началото на конференцията, изтъкнати лектори от ЕК представиха Европейската мисия за възстановяване на океани и води до 2030 – Mission Restore our Ocean and waters by 2030 и актуалните в момента отворени процедури по програма Мисия Океани, морета и води 2022, както и възможностите на новата междурегионална платформа на стратегията за интелигентна специализация, фокусирана в устойчива синя икономика. Участниците бяха запознати с проекта на Министерство на иновациите и растежа за Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България и Механизмите за финансиране 2021-2027 г., като беше обърнато специално внимание на нововъведената тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Дискусии предизвикаха представените нови технологични решения за филтриране на въздух и отработени газове, а също и технологичните възможности за генериране на възобновяема енергия,   както и иновативна платформа за подпомагане на спазването на екологичните изисквания с цел намаляване на замърсяването на водите и океаните.

Присъстващите бяха запознати и с актуалната работа на Европейската мрежа на морските клъстери (ENMC) на ниво ЕК по подготвяните мерки в подкрепа на иновациите и цифровизацията в синята икономика.

Интерес предизвикаха темите, свързани с финансиране на проекти и идеи. На събитието бяха представени възможностите, които предоставят BLUEINVEST , Фонд на фондовете, програмите „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г., Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, планът за действие за нулево замърсяване,  Enterprise Europe Network – България, BSAM, и др. Представено бе и предстоящото високотехнологично събитие с фокус дигитализация и устойчиви технологии в Черно море – международна конференция High-Tech Summit For The Black Sea по проект BRIDGE-BS, което ще се проведе на 27-28 септември 2022 г. в гр. Варна.

Събитието очерта переспективата на иновациите и цифровизацията за успешна трансформация и възможностите, които предоставя имплементирането на синята икономика в иновационната стратегия за интелигентна специализация на България.  Присъстващите подчертаха значението на синята икономика за страната ни и необходимостта от общи действия на всички заинтересовани за устойчивото й развитие.