С над 1 млн. лева Морска администрация постига изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването

До 1 099 667 лева ще осигури Изпълнителна агенция “Морска администрация” за обществена поръчка за избор на изпълнител за консултантска услуга, предоставяна от външна страна, целяща да осигури на ръководството на ИАМА постоянна висококвалифицирана и специализирана експертна помощ и стратегически съвети.

Парите са осигурени по Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предметът на обществената поръчка ще се реализира в четири дейности.

С проекта ще се проведе проучване на степента на съответствие на Рeпублика България с ангажиментите по международни конвенции на стратегическо / национално ниво.

Планира се и проучване и анализ на текущото състояние на оперативно ниво, по отношение на организацията и ресурсното обезпечение на дейностите при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС).

Подготовка на предложения за актуализация на нормативна уредба, стратегически документи, организационно осигуряване, оперативни планове, процедури и инструкции е третата цел на проекта.

Последната фаза включва провеждане на междуинституционално и обществено обсъждане със заинтересованите страни на резултатите от проучванията и предложенията за актуализация/подобрения на стратегическо и оперативно ниво.

Вижте още в техническата спецификация:

Техническа-спецификация-6