ДППИ осигурява ресурс от резервни части за VTMIS

ДП “Пристанищна инфраструктура” обяви обществена поръчка за доставка на резервни части и консумативи за Системата за управление и информационно обслужване на корабния трафик и Глобалната система за морска безопасност. Предприятието осигурява до 580 000 лева без ДДС, установи справка на Maritime.bg.

Системата за наблюдение и управление на корабния трафик (VTMIS) осигурява денонощно радиолокационно, AIS, метеорологично, термо-, видео- наблюдение и управление на корабния трафик в морските пространства на България. Глобалната система за морска безопасност (GMDSS) осигурява денонощно разпространяване на информация за морска безопасност, 24-часово дежурство на радиоканалите за бедствие и безопасност и радиокомуникационно осигуряване в отговорния район на България.

Системите са изградени и въведени в експлоатация в различни периоди за времето от 2002 г. до 2020 г. По време на експлоатацията им се наблюдава нормалното за всяка техническа система дефектиране на част от устройствата, дължащо се основно на непрекъсната експлоатация в дълъг период от време. За осигуряването на непрекъснатия вахтен режим, а също и за осигуряване на висока надеждност на системата и висока готовност за непрекъсната работа е необходим съответния ресурс резервни части, както и незабавна реакция за възстановяване на нарушена функционалност при възникване на отказ, обосновават нуждата от ДППИ.

Предметът на обществената поръчка е свързан с доставка на резервни части за изграждащите модули на двете системи, а именно радиолокация, радиотелефония, преносна радиорелейна среда, термо- и видео- наблюдение и аварийно електрозахранване.