Европа насочва корабоплаването по пътя към нулеви емисии

Европейската комисия представи пет законодателни предложения за модернизиране на правилата на ЕС за морската безопасност и предотвратяването на замърсяване. Тъй като 75% от външната търговия на ЕС е по море, морският транспорт е не само артерия на глобализираната икономика, но и жизненоважна връзка с островите, периферните и отдалечените морски региони на съюза, пишат от пресслужбата на комисията. Въпреки че морската безопасност във водите на ЕС понастоящем е много висока, с малко смъртни случаи и без скорошни големи нефтени разливи, всяка година все още се докладват над 2000 морски произшествия и инциденти.

Предложенията ще оборудва ЕС с нови инструменти в подкрепа на чистото и модерно корабоплаване. Те ще приведат правилата на ЕС в съответствие с международните разпоредби, като осигурят еднакви условия на конкуренция за сектора и като същевременно подобрят изпълнението и правоприлагането чрез цифровизация и по-голямо сътрудничество в ЕС.

Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) ще играе важна роля в изпълнението на новите изисквания посредством подкрепата, която ще предостави на администрациите на държавите членки при правоприлагането на новите правила. В отделно предложение са включени промени в мандата на EMSA, а също и тези нови задачи.       

Модернизирани правила за морска безопасност

Три от петте предложения са насочени към модернизиране и подобряване на правилата за морска безопасност. Те обръщат специално внимание на държавния пристанищен контрол и разследванията на морски произшествия, засилвайки правоприлагането на правилата за намаляване на инцидентите и произшествията, като в крайна сметка предотвратяват загубата на човешки живот и замърсяването на околната среда. 

Пакетът от предложения включва ясни изисквания за инспекциите на държавата на знамето на базата на международни правила, както и специфични обучения на EMSA за националните администрации с цел подобряване на средствата, с които органите на държавите членки разполагат за контрол на флотовете си. Това ще подобри морската безопасност и ще намали рисковете от замърсяване на околната среда, като гарантира, че държавите на знамето от ЕС продължават да отстояват висококачествени корабоплавателни услуги. Предложението улеснява обмена на информация между държавите на знамето във връзка с резултатите от инспекциите, които извършват, и общите въпроси на спазването на изискванията. ЕАМБ ще подкрепи това сътрудничество посредством преразгледана програма за професионално развитие и обучение на инспектори на държавата на знамето.

Планира се Държавният пристанищен контрол да бъде разширен, за да обхване допълнителни международни правила, например новите конвенции за баластните води и за изваждането на потънало имущество. С предложението също така се актуализира начинът, по който корабите се определят за инспекция, за да бъдат отразени новите изисквания, и ще отдаде по-голямо значение на експлоатационните показатели и недостатъци на корабите, свързани с околната среда, като бъде определен техният профил на риска. Други промени ще подобрят допълнително капацитета на държавите членки да откриват и коригират случаите на неспазване на правилата и на стандартите за безопасността или за околната среда и предотвратяването на замърсяване.

Пакетът включва разширяване обхвата на държавния пристанищен контрол и на разследването на произшествия за риболовните кораби, където продължават да съществуват сериозни опасения по отношение на безопасността. Държавите членки могат да изберат да прилагат държавния пристанищен контрол за риболовни кораби с дължина над 24 метра, които влизат в пристанища на ЕС. Същевременно, най-тежките произшествия с по-малките риболовни кораби с дължина под 15 метра ще трябва да бъдат докладвани и проверявани от държавите членки, за да се извлекат от тях евентуално поуки. Операциите на държавата на знамето и държавния пристанищен контрол ще бъдат цифровизирани и ще бъде насърчавано навлизането на електронни сертификати. Това ще стане възможно най-вече благодарение на информационните системи и базите данни на EMSA.

Националните органи за разследване на произшествия ще получават допълнителна подкрепа от EMSA. При поискване, на разположение резерв ще бъде от експерти в различни дисциплини, както и специализирани инструменти и оборудване.

Борба със замърсяването от кораби

Днешните предложения също така имат за цел предотвратяването на всякакъв вид незаконни изхвърляния в европейските морета, което е от съществено значение за намаляването на въздействието на морските транспортни дейности върху околната среда и за опазването на морската екосистема. Постигането на това изисква откриване на незаконните изхвърляния, преследване на нарушенията и санкциониране на извършителите на незаконните дейности.

За да се постигне това, предложението привежда в съответствие правилата на ЕС с международните разпоредби и разширява обхвата, за да обхване по-широк кръг от замърсяващи вещества. В допълнение към незаконното изхвърляне на нефт и вредни течни вещества, които са обхванати от съществуващите правила, Комисията предлага също така да се включат изхвърлянето на вредни вещества в опакована форма, битови отпадъчни води, битови отпадъци, както и отпадъчни води и остатъци от системите за пречистване на отработени газове (скрубери).

Предложението оптимизира CleanSeaNet — базата данни на EMSA за наблюдение и обмен на информация, и предвижда задължения за обмен на информация и за последващи действия от страна на националните органи, отговарящи за откриването и проверката на потенциални замърсявания. Подобрената система ще улесни навременното правоприлагане, както и сътрудничеството между държавите членки в случаите на трансгранични инциденти на замърсяване от кораби.

Предложението установява засилена правна рамка за санкциите и тяхното прилагане, като дава възможност на националните органи да предприемат подходящи действия в случай на незаконно изхвърляне, както и да налагат санкции, например под формата на глоби. В предложението се предлага въвеждането на минимални критерии за ефективното прилагане на административни санкции, например тежестта на незаконното изхвърляне, неговото въздействие върху околната среда или финансовата стабилност на отговорния субект.

Преработен мандат на Европейската агенция за морска безопасност

С предложението се актуализира мандатът на EMSA, за да се отрази по-добре нарастващата роля на aгенцията в много области на морския транспорт, включително безопасността, предотвратяването на замърсяване и опазването на околната среда, действията в областта на климата, сигурността, наблюдението и управлението на кризи, както и цифровизацията — включително новите задачи за безопасност и устойчивост, произтичащи от този законодателен пакет.

Например, Комисията и държавите членки ще разчитат на подкрепата на EMSA при изпълнението на Регламента за FuelEU — сектор „Морско пространство“, и при разширяването на системата на ЕС за търговия с емисии, за да обхване морския транспорт. Агенцията ще продължи също така да подпомага Комисията и държавите членки в областта на морското наблюдение, устойчивостта на въздействие на киберсигурността и готовността за действие при кризи и ще играе значителна роля за опростяване на докладването между държавите членки посредством използването на ИТ инструменти, като същевременно ще продължи да предлага обучение и изграждане на капацитет за администрациите на държавите членки.

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Както е определено в Зеления пакт на ЕС, стратегията за интелигентна и устойчива мобилност и плана за действие за нулево замърсяване, визията на Комисията е да насочи корабоплаването по пътя към нулеви емисии, замърсяване и произшествия. Днешните предложения са част от конкретните резултати от ангажиментите на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност, твърдят от ЕК.

Като част от пакета „Подготвени за цел 55“ ЕС реши да разшири обхвата на СТЕ на ЕС до морския транспорт, и прие Регламента за FuelEU — сектор „Морско пространство“. И двата законодателни текста ще допринесат за прехода към декарбонизиран морски транспорт. Чистите технологии и горива също ще подпомогнат програмата за устойчивост и нулево замърсяване.