Опасна е консумацията на миди с неясен произход, предупреждават експерти

Опасна е консумацията на миди с неясен произход. Това алармират в сигнал до институциите експерти от бранша за култивиране на миди по българското крайбрежие.

Диви черни миди, предлагани за продажба във Варна в нарушение на правилата за съхранение и температурен режим.

„Уловът и продажбата на диви черни дънни миди не е единичен или рядко срещан случай, а масова практика, като количествата се пускат свободно на пазарите и заведенията за хранене“, пише в сигнала, с който разполага Maritime.bg.

Мидите у нас се предлагат за консумация, ако отговарят на здравните изисквания за микробиологичните показатели. В мидените ферми по нашето крайбрежие се спазва сериозен санитарен контрол, изтъкват от бранша.

Добитите по други способи дънни миди следва да преминат задължителна обработка по пречистване.

„На пазара се пускат огромни количества миди, които не са преминали никаква обработка“, коментира пред Maritime.bg Найден Станев, управител на мидена ферма.

По думите му това се случва свободно и пред очите на институциите. У нас има конкретни разпоредби, определещи изискванията за преминаване през преработвателно предприятие на мидите за стерилизация и термична обработка с цел унищожаване на патогенните микроорганизми.

„Сами разбирате какво означава това за здравето на хората. Ние от години алармираме и никой не взема мерки. Вадят миди и ги предлагат директно за консумация, дори не стоят в хладилници, а на слънце. И има хора, има и заведения, които купуват подобни миди. Много хора вече са натровени“, каза той.

За разлика от рибните популации, двучерупчестите не мигрират, дънните черни диви миди не нарастват в среда с прясна вода, а на дъното, което в голямата си част в акваторията на Черно море е тинесто. Тази тиня е наситена с редица опасни замърсители, вкл. радионуклиди, тежки метали и др. и се явява основната среда на обитание и контаминиране на доминиращия вид черна мида, пише предложението до институциите, изпратено и до Maritime.bg.

От бранша за култивиране на миди предлагат законодателна инициатива за прецизиране на нормативната база, регулираща сектор рибарство и аквакултури, с цел опазване живота и здравето на потребителите.

„В икономическата зона на Черно море, да бъде въведена изрична забрана за тралиране или улов с други способи на дива дънна тинеста черна мида Mytilus galloprovincialis (черна мида)“, настоява още Найден Станев.

От риболовния бранш в същото време подкрепят спазването на разпоредбите за задължително преминаване през филтрационни центрове на добитите при тралиране или с водолазен способ миди.

„Не следва да се налагат изрични забрани за добитите по различни способи миди, тъй като това ще създаде монопол на пазара“, каза пред Maritime.bg Емил Милев, председател на риболовното сдружение „Черноморски изгрев“. Той все пак не изключи на пазара да достигат миди, които не са преминали обработка.

„Вероятно става дума за ограничени количества“, допълни той и подчерта, че добивът на миди осигурява заетост на голям брой дребномащабни риболовци.

В писмото си до институциите мидените ферми представят и резултати от научни изследвания: „Морските молюски имат способността да акумулират тежки метали от средата на обитание и са обект на контрол, като морска храна. По този начин те се явяват един отличен компонент на биомониторинга. При проведени изследвания за съдържание на елементите Арсен (As), Кадмий(Cd), Живак (Hg), Олово (Pb) и Манган (Mn) в меките тъкани на Mytilus galloprovincialis (черна мида) от два крайбрежни района пред Българското черноморско крайбрежие – Варна и Кранево е установено, че от всички изследвани тежки метали Арсенът е регистриран в количества надвишаващи максималните стойности за Пределно допустимо ниво от 2,0 мг/кг мокро тегло“.

Очаквайте подробности….