Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

default_home.png
бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 София, България
69 булевард „Шипченски проход“ София София-град 1574 BG

Според чл. 115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове-териториални поделения в Бургас, Варна, Лом и Русе.

Държавата предоставя на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет за изпълнение на предмета му на дейност.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение в съответствие с разпоредбите на ЗМПВВППРБ. Дейността на ДППИ обхваща:

 • изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
 • поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
 • управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
 • изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
 • подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
 • отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;
 • обезпечаване на достъп до пристанищата;
 • изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;
 • навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата.

ДППИ отговаря за предоставяне на информация за управлението на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, разпространяване на морска информация за безопасност и поддържане. ДППИ предоставя:

 • услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност (СМСББ);
 • далекосъобщителни услуги кораб – бряг и бряг – кораб;
 • услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;
 • хидрометеорологична информация.
default_home.png 2 години ago
 • You must to post comments
Showing 1 result
ул. „Черковна“ 53, 1505 София, България 2.35 km
Обемно пожарогасене на плавателни съдове
site_title_bg.png
ул. „Дякон Игнатий“ 9, София, България 4.04 km
02 / 930 09 1002 / 930 09 10
02 / 930 09 20
Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръ...
logo.png
E871, Горна Малина, България 27.13 km
Основен предмет на дейност на АЛФА-МАРИНЕ ООД е изработването на детайли, възли и изделия за кора...
Showing 3 results
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg