Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

bg5.jpg
бул. „Славянски“ 6, 7000 Русе, България
6 булевард „Славянски“ Русе Русе 7000 BG

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ осигурява навигационно-пътевата обстановка по р. Дунав, като извършва:
а) хидрографски измервания в българо-румънския участък на р. Дунав от км 374,100 до км 845,650;
б) обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци в българо-румънския участък на р. Дунав от км 374,100 до км 610,000;
в) обозначаване с брегови сигнални знаци, регулиращи корабоплаването;
г) дъноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на
корабоплавателния път по р. Дунав и в подходите на пристанищата и зимовниците, за
безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски участък от реката;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) проучва и изучава хидроморфоложкия и хидроложкия
режим на р. Дунав в българския участък, както следва: колебанията на водното ниво;
температурата на водата; скоростта и направлението на течението; дебита на реката; ледовия режим; ерозията на бреговете и островите; образуването на пясъчни наноси и острови;
3. събира и разпространява информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим в
зоната на хидротехническите съоръжения в българо-румънския участък на река Дунав и организира безпрепятствено корабоплаване в района на моста Русе – Гюргево;
5. (отм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)
6. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) извършва изследователска дейност в областта на
хидроморфологията на реката и подготвя лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването, на Дунавската комисия и на смесените българо-румънски комисии;
7. осигурява информация в областта на проучванията на реката;
8. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) уведомява съответните органи, министерства и ведомства за вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, ерозия на бреговете, ледови явления, поява на нефтени разливи и други;
9. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) проучва и съгласува проектите за изграждане на
хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката;
10. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) съгласува разполагането на технически съоръжения в
руслото на реката от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега и островите;
11. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва хидрометеорологичните наблюдения в
българския участък посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра и обявява щормови предупреждения за осигуряване на корабоплаването;
12. (нова – ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) изпълнява проекти по
поддържане и подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав;
13. (нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) изпълнява проекти, свързани с развитието на
вътрешните водни пътища;
14. (нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участва в локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на реката;
15. (нова – ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
16. (нова – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) издава краткосрочни прогнози за водните нива и
ледовите явления по реката в общия й българо-румънски участък;
17. (нова – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изработва проекти за драгаж с цел подобряване
габаритите на фарватера;
18. (нова – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) издава схеми за добив на наносни отложения и за
депониране на такива в коритото на река Дунав;
19. (нова – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) предоставя необходимата информация за нуждите на
българската речна информационна система;
20. (нова – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва мониторинга на количеството на водите на
река Дунав.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

No entries were found.

Showing 0 results