Общи условия за използване | Вижте и Политика за бисквитките

Общи условия за използване на “Maritime.bg – Морският портал” (http://www.maritime.bg), „Aviation.bg – Портал за авиация“, „Agriculture.bg – Портал за земеделие“, „Deo.bg – Портал за наука“.

I Общи разпоредби
1. Издател на „Maritime.bg – Морският портал” (http://www.maritime.bg) е „БГ МЕРИТАЙМ” ЕООД, ЕИК: 206948487. За краткост фирмата по-долу е изписана Maritime.bg.
2. Общите условия са договор между всеки посетител (Вас) и Maritime.bg, с който се получава право да се използва безплатно съдържанието на сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на посочените по-долу условия. С отварянето на интернет страницата, Вие се задължавате / сте длъжни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с всички условия, не използвайте сайта.
3. Maritime.bg не носи никаква отговорност за изразените от потребители мнения.

II Понятия
1.  Потребител – всяко физическо лице, използващо съдържанието на сайта.
2. Рекламодател – всяко лице, с което Maritime.bg се намира в договорни отношения, което има право да представя (чрез реклама в портала) своите стоки и/или услуги на потребителите в сайта.
3. Ресурси – информационните ресурси – новини, снимки и видео, до които потребителите имат достъп, използвайки сайта.
4. Атаки – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III Авторски права
1. Съдържанието в „Maritime.bg – Морският портал” и технологиите използвани за създаването на портала, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове и фотографии са собственост на Maritime.bg, освен ако изрично не е посочено друго. Позоваването с хиперлинк е задължително. Сайтът използва информация от специализирани издания.

IV Конфиденциалност
1.Maritime.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване на информацията може да бъде направено само когато същата е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2.Maritime.bg има право да предоставя статистики за посещаемостта на сайта на рекламодатели.

V. Ограничаване на отговорността
1. Maritime.bg се стреми да поддържа информационното съдържание на сайта с вярна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Maritime.bg за нейната ненакърнимост и безопасност.
2. Maritime.bg не носи никаква отговорност за последиците, включително евентуални вреди, свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Maritime.bg  не носи никаква отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационното съдържание в портала.
3. Maritime.bg  не носи никаква отговорност за информацията, включително за нейната пълнота и достоверност, съдържаща се в  сайтовете, към които “Maritime.bg – Морският портал” съдържа препратки, включително рекламни такива.
4. Maritime.bg има право на обезщетение за всички вреди породени от нарушаването на Общите условия и/или нерегламентираната употреба на портала.

VII. Заключителни разпоредби
1. Maritime.bg има пълното право да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените.
2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

Общи условия приети с решение на Общото събрание на Maritime.bg.