Стартира проект за устойчиво развитие и опазване на околната среда, финансиран от Норвегия


Screen shot 2013-09-18 at 11.26.07 AM

||| Платена публикация

Стартира проект:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (УРООС)  В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

„ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г”от страните донори ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ.

 ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Проектът се реализира от Сдружение“Международна асоциация устойчиво развитие“- МАУР- Варна

МИСИЯТА на Сдружение „МАУР“ е  утвърждаване на целите и присъщите приоритети на устойчивото развитие на международно, национално и регионално ниво за формиране на екологична и природозащитна култура. Обучение на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазване на околната среда  и устойчиво регионално развитие. Асоциацията е обществен посредник и център за обучение на кадри в приложна стопанската област по устойчиво развитие, инженерна екология, екоземеделие и биотехнологии.

Основната цел на проекта е:

 Изграждане на партньорска мрежа и коалиция на НПО в областта на УРООС в североизточен район на планиране. 

Североизточният район включващ областите Варна, Добрич, Шумен и  Търговище е  ключов за Устойчивото развитие и ООС на Черноморското ни крайбрежие, характерно със силно урбанизирани територии, пристанища, индустриални зони, курортни комплексни и конфликтни ситуации, предизвикани от човешки и природни фактори. Изградената мрежа може да се разшири и в югоизточния район на планиране, както и  съседните страни и страните от Черноморския и Дунавския басейни.

Целевите групи на проекта са: Местни общности от големи, средни и малки общини на североизточния район на планиране, НПО, Вземащите решения,  Медии, Представители на бизнеса,  Служители в публичната администрация и академичната общност.

 Ръководството на сдружението залага в дейностите по проекта полезно партньорство с български и чуждестранни  партньори за целите на програмата, особено на добрите практики, опита и знанията на страните донори и ЕС.

За постигане на очакваните резултати в проекта са заложени следните основни дейности:

 • Идентификация на партньорските групи в три направления: – малки и средни общини; – големи общини с обособени индустриални и пристанищни зони; – проблемно ориентирани към  УРООС НПО и образователни институции..
 • Работни срещи за консолидирани на партньорските групи и представяне на проекта.
 • Изграждане на стратегия за функциониране на партньорската мрежа.
 • Създаване на база данни от експерти в партньорските групи в мрежата.
 • Обучение на експертите от партньорската мрежа по УР и ООС.
 •   Разработване и отпечатване на образователни и информационни материали.

Реализирането на тези дейности по проекта позволява чрез методите на неформалното образование, както и участието на младежи, НПО, общински власти и представители на бизнеса да се отрази общата загриженост за проблемите на местното общество и чрез него на европейското, свързани с Устойчивото Развитие и Опазване на Околната Среда. Да се насърчи чувството за толерантност и в този смисъл чувството за европейско гражданство у хората и ще им помага да разберат своята роля като част от настоящата и бъдеща Европа.

Устойчивите ползи за партньорската мрежа ще се изразяват в:

 • разработване на стратегия за действие на партньорската мрежа;
 • разработване на планове за действие на отделните партньори;
 • обучение на мениджърите от партньорската мрежа за извършване на обществено полезни дейности за устойчиво развитие и опазване на околната среда в социалните общности;
 • изготвяне и разпространение на печатни информационно – образователни материали;

–  поддържане на високо ниво на информираност на гражданското общество чрез  медийно присъствие по-време на реализиране на проекта и след това.

Полезни ефекти за региона и страната

 • Усвояване на иновативни подходи и добри практики от всички партньори от страните донори при изграждане на подобни партньорски мрежи.
 • използване на най-добрите световни практики за работа в екип и мултиплициране

на ползи в гражданското общество и различни целеви групи.

 • Създаване на  предпоставки за бъдещо разширяване на мрежата в учебните заведения от средното и висше образование, в съседните области и страни от Черноморския и Дунавския регион чрез разработване и разпространение на подходящи информационни материали.

Резултатите от проекта сами по себе си са свързани с устойчиви тенденции за развитие на обществото като цяло изявени в стратегиите България 2020 и Европа 2020. Всички обществени и целеви групи са пряко заинтересовани от това да се развият местни и регионални капацитети за устойчиво развитие и опазване на околната среда и чрез подобни партньорски мрежи да се умножават и мултиплицират положителните знания и опит и добри практики от страната и ЕС.

Проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането

на решения и тяхното прилагане. В проекта се прилагат системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените цели .

Дейностите по проекта стартират от 19.07.2013 . 

Продължителността на проекта е 18  месеца.

Контакти: Е-mail: euro_expert@abv.bg   GSM: +359899902978      http://maurorganization.weebly.com/

Председател на УС: доц.д-р инж.Христо Атанасов Крачунов

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „МАУР” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ 

Последни новини

Последни новини

Естакадата в Шабла, а не удълбочаването за 400 млн., е причина за рокадата в ДППИ

Строежът на морската естакада при нос Шабла е предаден за проверка на Софийска градска прокуратура. Това съобщи пред БНР служебният министър на транспорта Георги Тодоров.